Kết quả xây dựng NTM đến ngày 30/3/2023

Ngày 30 tháng 3 năm 2023, BCĐXDNTM xã Thiệu CHính Tổ chức Hội nghi rà soát kết quả xây dựng Thôn NTM Kiểu Mẫu xã NTM Nâng cao

Đăng lúc 1 năm trước · 379 lượt xem

NTM

phong trào XDNTM xã Thiệu chính

Đăng lúc 1 năm trước · 380 lượt xem

Phụ Nữ Thiệu Chính với công tác vệ sinh môi trường

Phụ Nữ Thiệu Chính với công tác vệ sinh môi trường

Đăng lúc 1 năm trước · 207 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 3079 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 226 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 199 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 179 lượt xem
Đăng lúc 6 năm trước · 3762 lượt xem
Đăng lúc 6 năm trước · 19538 lượt xem

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT