KẾ HOẠCH Tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng chào mừng Lễ công bố và đón nhận quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới

Đăng lúc: 03/01/2019 (GMT+7)
100%

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 17 /KH - UBND

Thiệu Chính, ngày 28 tháng 2 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng chào mừng

Lễ công bố và đón nhận quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới


Thực hiện chương trình công tác của Đảng ủy, UBND xã Thiệu Chính về việc Tổ chức lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới;

Ủy ban nhân dân xã Thiệu Chính xây dựng kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng chào mừng Lễ công bố và đón nhận quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU, YÊU CẦU:

- Hội diễn văn nghệ quần chúng (sau đây gọi tắt là Hội diễn) là một hoạt động văn hóa nghệ thuật, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn xã, Góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở, hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư "Chương trình xây dựng nông thôn mới"

- Hội diễn phải được tổ chức trang trọng, sôi nổi, mang đậm nét văn hóa truyền thống, phản ánh đúng phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở các thôn, nhà trường, phát hiện những tiết mục đặc sắc, nhằm tiếp tục phát huy, phát triển và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân, đẩy mạnh phong trào, tạo không khí phấn khởi, động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC.

1. Nội dung, chủ đề:

Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Tình yêu Quê hương đất nước, phong trào xây dựng nông thôn mới.

2. Hình thức, thể loại: Hát mới và các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Mỗi đơn vị tham gia 02 tiết mục, Các tiết mục tham gia Hội diễn phải được dàn dựng công phu, tập luyện chu đáo, có dàn dựng phụ hoạ.

Khuyến khích các tiết mục tự biên, tự diễn gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới

Lưu ý: - Không được hát đơn ca, song ca, tam ca.

- Người ngoài sân khấu không được hát thay cho người đang biểu diễn trên sân khấu, không được hát nhép, Múa theo băng đĩa.

3. Đối tượng tham gia:

Là nhân dân, con em đang sinh sống, lao động, học tập, công tác trên địa bàn xã Thiệu Chính

4. Thời gian, địa điểm tổ chức.

- Thời gian: Dự kiến tổ chức vào đêm 28 - 29 tháng 3 năm 2019.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công sở xã Thiệu Chính

6. Hình thức tổ chức: Tổ chức hội diễn, có chấm điểm chọn đơn vị xuất sắc và trao giải: gồm giải nhất, giải nhì, giải ba.

BTC chọn một số tiết mục tham gia Lễ công bố và đón nhận quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới, (khai mạc vào sáng ngày 31 tháng 3 năm 2019).

7. Kinh phí tổ chức, Cơ cấu giải thưởng.

* Kinh phí tổ chức: UBND xã chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức, khen thưởng và hỗ trợ một phần kinh phí cho các đơn vị tham gia hội diễn.

Cụ thể: hỗ trợ 500.000đ/tiết mục/đơn vị tham gia hội diễn

Lưu ý: UBND xã hỗ trợ các tiết mục hát, múa phụ họa, không hỗ trợ tiết mục vi phạm quy chế.

* Cơ cấu giải thưởng:

- 01 giải nhất: 1.000.000đ

- 01 giải nhì: 700.000đ

- 02 giải ba: 500.000đ

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Ban văn hóa.

- Chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức, thành lập Ban giám khảo, thư ký hội diễn.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Hội diễn văn nghệ.

- Phối hợp với đồng chí cấp ủy phụ trách vòng 2, thành viên ban chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị tổ chức tập luyện, tham gia hội diễn theo kế hoạch.

- Đài truyền thanh chủ động viết tin bài, tăng cường thời lượng phát thanh về mục đích, ý nghĩa của Hội diễn văn nghệ quần chúng, đưa tin các hoạt động hội diễn, để kịp thời động viên khuyến khích nhân dân tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn xã.

4. Trạm y tế.

Chủ trì, phối hợp với Ban tổ chức hội diễn bố trí cán bộ, thuốc phục vụ hội diễn.

5. Đề nghị UBMTTQ xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động và phối hợp với các ban ngành trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, chỉ đạo định hướng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên về việc tham gia Hội diễn văn nghệ quần chúng, tham gia giám sát việc thực hiện kế hoạch.

6. Các thôn, nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch, đảm bảo kinh phí, bố trí tập luyện các tiết mục văn nghệ có hiệu quả để tham gia hội diễn.

- Thời gian triển khai tập luyện: từ ngày 01/3/2019.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng chào mừng Lễ công bố và đón nhận quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

UBND xã Thiệu Chính đề nghị các thôn, nhà trường, các đoàn thể, ban ngành có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo bằng văn bản gửi về VP UBND xã tổng hợp, đề xuất, trình lãnh đạo UBND xã xem xét, quyết định.

Nơi nhận.

- BTV Đảng ủy (b/c);

- BCĐ, BCT Hội diễn;

- Các ban ngành, đoàn thể (phth);

- Các thôn, nhà trường (th);

- Lưu VP.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Khắc Tuấn

KẾ HOẠCH Tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng chào mừng Lễ công bố và đón nhận quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới

Đăng lúc: 03/01/2019 (GMT+7)
100%

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 17 /KH - UBND

Thiệu Chính, ngày 28 tháng 2 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng chào mừng

Lễ công bố và đón nhận quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới


Thực hiện chương trình công tác của Đảng ủy, UBND xã Thiệu Chính về việc Tổ chức lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới;

Ủy ban nhân dân xã Thiệu Chính xây dựng kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng chào mừng Lễ công bố và đón nhận quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU, YÊU CẦU:

- Hội diễn văn nghệ quần chúng (sau đây gọi tắt là Hội diễn) là một hoạt động văn hóa nghệ thuật, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn xã, Góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở, hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư "Chương trình xây dựng nông thôn mới"

- Hội diễn phải được tổ chức trang trọng, sôi nổi, mang đậm nét văn hóa truyền thống, phản ánh đúng phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở các thôn, nhà trường, phát hiện những tiết mục đặc sắc, nhằm tiếp tục phát huy, phát triển và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân, đẩy mạnh phong trào, tạo không khí phấn khởi, động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC.

1. Nội dung, chủ đề:

Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Tình yêu Quê hương đất nước, phong trào xây dựng nông thôn mới.

2. Hình thức, thể loại: Hát mới và các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Mỗi đơn vị tham gia 02 tiết mục, Các tiết mục tham gia Hội diễn phải được dàn dựng công phu, tập luyện chu đáo, có dàn dựng phụ hoạ.

Khuyến khích các tiết mục tự biên, tự diễn gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới

Lưu ý: - Không được hát đơn ca, song ca, tam ca.

- Người ngoài sân khấu không được hát thay cho người đang biểu diễn trên sân khấu, không được hát nhép, Múa theo băng đĩa.

3. Đối tượng tham gia:

Là nhân dân, con em đang sinh sống, lao động, học tập, công tác trên địa bàn xã Thiệu Chính

4. Thời gian, địa điểm tổ chức.

- Thời gian: Dự kiến tổ chức vào đêm 28 - 29 tháng 3 năm 2019.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công sở xã Thiệu Chính

6. Hình thức tổ chức: Tổ chức hội diễn, có chấm điểm chọn đơn vị xuất sắc và trao giải: gồm giải nhất, giải nhì, giải ba.

BTC chọn một số tiết mục tham gia Lễ công bố và đón nhận quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới, (khai mạc vào sáng ngày 31 tháng 3 năm 2019).

7. Kinh phí tổ chức, Cơ cấu giải thưởng.

* Kinh phí tổ chức: UBND xã chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức, khen thưởng và hỗ trợ một phần kinh phí cho các đơn vị tham gia hội diễn.

Cụ thể: hỗ trợ 500.000đ/tiết mục/đơn vị tham gia hội diễn

Lưu ý: UBND xã hỗ trợ các tiết mục hát, múa phụ họa, không hỗ trợ tiết mục vi phạm quy chế.

* Cơ cấu giải thưởng:

- 01 giải nhất: 1.000.000đ

- 01 giải nhì: 700.000đ

- 02 giải ba: 500.000đ

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Ban văn hóa.

- Chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức, thành lập Ban giám khảo, thư ký hội diễn.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Hội diễn văn nghệ.

- Phối hợp với đồng chí cấp ủy phụ trách vòng 2, thành viên ban chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị tổ chức tập luyện, tham gia hội diễn theo kế hoạch.

- Đài truyền thanh chủ động viết tin bài, tăng cường thời lượng phát thanh về mục đích, ý nghĩa của Hội diễn văn nghệ quần chúng, đưa tin các hoạt động hội diễn, để kịp thời động viên khuyến khích nhân dân tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn xã.

4. Trạm y tế.

Chủ trì, phối hợp với Ban tổ chức hội diễn bố trí cán bộ, thuốc phục vụ hội diễn.

5. Đề nghị UBMTTQ xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động và phối hợp với các ban ngành trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, chỉ đạo định hướng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên về việc tham gia Hội diễn văn nghệ quần chúng, tham gia giám sát việc thực hiện kế hoạch.

6. Các thôn, nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch, đảm bảo kinh phí, bố trí tập luyện các tiết mục văn nghệ có hiệu quả để tham gia hội diễn.

- Thời gian triển khai tập luyện: từ ngày 01/3/2019.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng chào mừng Lễ công bố và đón nhận quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

UBND xã Thiệu Chính đề nghị các thôn, nhà trường, các đoàn thể, ban ngành có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo bằng văn bản gửi về VP UBND xã tổng hợp, đề xuất, trình lãnh đạo UBND xã xem xét, quyết định.

Nơi nhận.

- BTV Đảng ủy (b/c);

- BCĐ, BCT Hội diễn;

- Các ban ngành, đoàn thể (phth);

- Các thôn, nhà trường (th);

- Lưu VP.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Khắc Tuấn

Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT