Xử vụ chạy thận tử vong: Không đồng ý trả hồ sơ, đề nghị công bố bác sĩ Lương vô tội

Đăng lúc: 30/05/2018 (GMT+7)
100%

“Về việc trả hồ sơ vì có tình tiết mới, Luật sư Biên cho rằng không có căn cứ, vì theo quy định trong quá trình thẩm vấn, xét hỏi, trình bày phần luận tội, nếu VKS thấy không đủ căn cứ buộc tội bị cáo Hoàng Công Lương thì rút truy tố và công bố Lương vô tội” – Luật sư Hoàng Ngọc Biên nêu quan điểm.

MỤC LỤC

TT

Tên cơ quan

Trang

1

Huyện uỷ

1

2

Hội đồng nhân, Uỷ ban nhân dân huyện

2-4

3

UBMTTQ, đoàn thể cấp huyện và các cơ quan ngành trên địa bàn huyện

5 - 13

4

HĐND, UBND xã Ba Đình

14

5

HĐND, UBND xã Nga Vịnh

14

6

HĐND, UBND xã Nga Thắng

15

7

HĐND, UBND xã Nga Văn

15

8

HĐND, UBND xã Nga Trường

16

9

HĐND, UBND xã Nga Thiện

16

10

HĐND, UBND xã Nga Nhân

17

11

HĐND, UBND xã Nga Thạch

17

12

HĐND, UBND xã Nga Lĩnh

18

13

HĐND, UBND xã Nga Mỹ

18

14

HĐND, UBND xã Nga Trung

19

15

HĐND, UBND xã Nga Hưng

19

16

HĐND, UBND Thị trấn Nga Sơn

20

17

HĐND, UBND xã Nga Yên

20

18

HĐND, UBND xã Nga Hải

21

19

HĐND, UBND xã Nga Giáp

21

20

HĐND, UBND xã Nga An

22

21

HĐND, UBND xã Nga Thành

22

22

HĐND, UBND xã Nga Điền

23

23

HĐND, UBND xã Nga Phú

24

24

HĐND, UBND xã Nga Thái

24

25

HĐND, UBND xã Nga Liên

25

26

HĐND, UBND xã Nga Tiến

25

27

HĐND, UBND xã Nga Tân

26

28

HĐND, UBND xã Nga Thanh

26

29

HĐND, UBND xã Nga Thuỷ

27

30

HĐND, UBND xã Nga Bạch

27


I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ, LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG VÀ CÁC BAN CỦA HUYỆN UỶ

TT

Họ và tên

Chức vụ công tác hiên nay

Điện thoại

Email công vụ

Cơ quan

Di động

1

Mai Văn Hải

TUV-Bí thư Huyện uỷ-Chủ tịch HĐND huyện

0904.238.947

maivanhains@gmail.com

2

Lê Văn Dậu

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ

0903.441.454

dau69.hdndngason@gmail.com

3

Phạm Đình Tố

TVHU-Trưởng Ban Tổ chức

0905.634.983

phamdinhtons@gmail.com

4

Trịnh Ngọc Niên

HUV-Phó Trưởng Ban Tổ chức

0903.439.470

5

Tạ Kim Doãn

TVHU-Chủ nhiệm UBKT

0912.031.894

tadoan2011@gmail.com

6

Quách Thị Khuyên

HUV-Phó Chủ nhiệm UBKT

0912.402.944

khuyenqt@gmail.com

7

Đỗ Minh Sơn

Phó Chủ nhiệm UBKT

0919.869.656

sonkhuyennongns@gmail.com

8

Hàn Duy Điều

TVHU-Trưởng Ban Tuyên giáo

0192.395.165

handieu@gmail.com

9

Hà Văn Phấn

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

0904.648.436

havanphan2512@gmail.com

10

Mai Đức Bình

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

0914.821.786

mdbinh76@gmail.com

11

Trương Thị Hiền

TVHU-Trưởng Ban Dân vận

0976.681.839

hienha1979@gmail.com

12

Hoàng Văn Thiệu

HUV-Phó Trưởng Ban Dân vận

0979.703.727

hoangthieu1959@gmail.com

13

Mai Thị Hà

Phó Trưởng Ban Dân vận

0942.780.676

maihapn1976@gmail.com

14

Mai Nhữ Đồng

HUV-Chánh Văn phòng Huyện uỷ

0941.957.555

dong.phongnv@gmail.com

15

Nguyễn Văn Phong

Phó Chánh văn phòng Huyện uỷ

0916.164.989

phongnv1978@gmail.com

16

Phạm Văn Kiên

Phó Chánh văn phòng Huyện uỷ

0912.397.444

phamkiencyns@gmail.com

17

Phạm Thị Hiền

Cán bộ Văn thư

0915.252.678

phamhienhuns@gmail.com

II. SỐ MÁY ĐI Ệ N THOẠI CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN; LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND&UBND, CÁC PHÒNG BAN CƠ QUAN UBND HUYỆN.

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

1

Trần Ngọc Quyết

Chủ tịch UBND

3872 143

0979 701 718

ngocquyet62@gmail.com

2

Thịnh Văn Huyên

P.CT UBND

0919 056 567

3

Mai Đình Hiếu

P.CT UBND

3872 149

0912 313 689

hieu.ngason@gmail.com

hieubbtns@gmail.com

4

Nguyễn Văn Phùng

P.CT HĐND

3872 148

0912 384 278

nguyenphung61@gmail.com

5

Vũ Văn Hùng

P.CT HĐND

0914 539 186

hungvphuns@gmail.com

6

Phạm Khắc Tuân

Phó BPC- HĐND

0989 546 869

0914 318 612

7

Nguyễn Thị Hiên

Phó BKT- HĐND

0917 112 683

8

Mai Thế Dân

CVP HĐND&UBND

3872 152

0903 435 188

dan64.hdnd@gmail.com

vanphongubndngason@gmail.com

9

Mai Văn Hà

P.CVP HĐND&UBND

fax: 0373872752

0979 182 329

hamv.ns@gmail.com

10

Trịnh Minh Thư

P.CVP HĐND&UBND

0977 025 888

tminhthu67@gmail.com

11

Đỗ Minh Quang

P.CVP HĐND&UBND

0918 053 686

quangdm.ngason@thanhhoa.gov.vn

12

Mai Thị Nga

Văn thư Văn phòng

02373627437

0913 490 366

ngason@thanhhoa.gov.vn

13

Phạm Anh Tuấn

TP Nội vụ

3872 611

0904 435 798

tuanpa.ngason@thanhhoa.gov.vn

Tuannoivuns@gmail.com

14

Nguyễn Thanh Sơn

Phó. TP Nội vụ

0916 627 034

sonnt.ngason@thanhhoa.gov.vn

Sonphongnoivu.ns@gmail.com

15

Mai Thị Huệ

Phó. TP Nội vụ

0914 995 056

huemt.ngason@thanhhoa.gov.vn

Maihue101@gmail.com

16

Đặng Văn Huy

TP. Nông Nghiệp

3 872 161

0902 187 198

huynnns@gmail.com

17

Mai Văn Công

PTP. Nông Nghiệp

0943 908 017

Maivancong77@gmail.com

18

Đường T Hoàng Hoa

TP Kinh tế - Hạ tầng

0918 375 123

hoadthi.ngason@thanhhoa.gov.vn

19

Lưu Văn Hải

PTP Kinh tế - Hạ tầng

0912 337 648

hailvct.ngason@thanhhoa.gov.vn

20

Hỏa Ngọc Cương

PTP Kinh tế - Hạ tầng

0943 931 889

ngoccuongpct@gmail.com

21

Mai Văn Tài

T.P TN- MT

3872 612

0912 395 163

taimv.ngason@thanhhoa.gov.vn

22

Mai Văn Phổ

PTP. TN&MT

0986 560 388

phomv.ngason@thanhhoa.gov.vn

phomaingoc@gmail.com

23

Dương Đình Hợi

PTP. TN&MT

GĐ VP ĐKQSDĐ

0949 102 510

hoidd.ngason@thanhhoa.gov.vn

24

Mai Ngọc Oánh

Chánh Thanh tra

3872 018

0947 785 586

25

Phạm Tiến Dũng

P.Chánh Thanh tra

0934 586 545

26

Mai Thị Oanh

Trưởng phòng TC- KH

3872144

0912 583 689

oanhmt.ngason@thanhhoa.gov.vn

27

Mai Ngọc Dũng

P.P TC- KH

0912 395 852

dungmn.ngason@thanhhoa.gov.vn

28

Vũ Thị Điểm

P.P TC- KH

0949 163 673

diemvt.ngason@thanhhoa.gov.vn

29

Mai Thế Hào

T.P Thống kê

3872 134

0904 988 059

haomt@gmail.com

ngason@gso.gov.vn

30

Mai Ngọc Mác

PTP. Thống kê

0947 557 560

mac.ngason@thanhhoa.gov.vn

31

Mai Huy Phương

T.P Y Tế

3628 718

0904 514 494

phuongmh.ngason@thanhhoa.gov.vn

phongytens@gmail.com

32

Mai Tuấn Anh

Phó CT Hội CTĐ

3872755

anhmt.ngason@thanhhoa.gov.vn

hoictdns@gmail.com

33

Phạm Đức Anh

T.P Giáo dục

3872 003

0949 352 996

anhpd.ngason@thanhhoa.gov

34

Phan Thị Sen

P. P Giáo dục

3872 163

0982 751 833

senpt.ngason@thanhhoa.gov

35

Phạm Văn Úy

P. P Giáo dục

3872 163

0949 079 858

uypv.ngason@thanhhoa.gov

36

Lại Tiến Thành

Văn thư

0168 4498703

laithanhns@gmail.com

37

Mai Văn Dũng

TP Văn hoá

3872 514

0904131 259

dungmv.ngason@thanhhoa.gov.vn

38

Mai Huy Lục

P.TP Văn hóa

0949 004 123

maihuyluc34@gmail.com

39

Phan Văn Hợi

T.P Tư pháp

3628591

0975 123 185

hoipv.ngason@thanhhoa.gov.vn

40

Hoàng Tuấn Anh

Phó T.P Tư pháp

0934 654 264

anhtuanhoangns@gmail.com

41

Nghiêm Xuân Hà

TP LĐTB&XH

8636456

0912 653 369

hanx.ngason@thanhhoa.gov.vn

nghiemha1967@gmail.com

42

Trần Công Định

P.P LĐTB&XH

3827727

0918.052.398

dinhthuykien@gmail.com

43

Mai Văn Tùng

P.P LĐTB&XH

0943 618 236

maitung3000@gmail.com

44

Mai Thế Liêu

Tr.Ban QL DA

3628123

0912 276 128

mailieu64@gmail.com

III. SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA UBMTTQ, ĐOÀN THỂ CẤP HUYỆN VÀ CÁC CƠ QUAN NGÀNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

1

Phạm Thị Thanh

GĐ Trung tâm chính trị

378636636

0913 353 425

minhthanh636@gmail.com

2

Mai Thị Thu

Phó giám đốc trung tâm

0948 094 558

3

Nguyễn Thành Vân

TU Huyện ủyChủ tịch MTTQ huyện

02373872031

0903450327

mttqhuyen2016@gmail.com

4

Nguyễn Văn Thạch

Phó Chủ tịch MTTQ huyện

01688509429

binhmattranngason@gmail.com

5

Hà Thị Quyên

Phó Chủ tịch MTTQhuyện

0948925111

6

Nguyễn Ngọc Bình

Thường trực MTTQ huyện

02373872031

0918039166

7

Mai Thị Nhiên

Giám đốc – TTVH

0902068245

ttvhngason@gmail.com

8

Nguyễn Văn Trãi

P. giám đốc

0969792345

9

Trương Văn Tùng

Kế toán – Văn Thư

0945835991

10

Mai Trọng

CT. Hội Nông dân

0916 774 168

11

Đỗ Xuân Thái

PCT. Hội Nông dân

0977 909 127

12

Nguyễn Thị Thúy

VP Hội Nông dân

01693 990 336

13

Mai Văn Quang

BT Huyện đoàn

3 872 165

0979 795 181

0912 695 181

huyendoanngasonth@gmail.com

14

Trương Văn Tuấn

P. BT Huyện đoàn

0913 875 168

15

Dương Thị Thoa

P. BT Huyện đoàn

3 872 165

0918 070 545

16

Nguyễn Thị Hương

CT. Hội LH Phụ nữ

3 872 012

01234 189 168

ngasonphunu@gmail.com

17

Nguyễn Thị Phương

PCT. Hội LH Phụ nữ

3 872 160

0946 168 111

18

Trịnh Thị Yến

PCT. Hội LH Phụ nữ

0987 641 628

0936 402 986

19

Bùi Thị Nga

Chủ tịch LĐLĐ

0915948358

ngasonldtha@gmail.com

20

Thịnh Thị Hoa

PCT. LĐLĐ

0979 185 569

21

Mai Đăng Ninh

CT. Hội CCB

0974 193 818

maininhccbns57@gmail.com

22

Trần Trọng Tam

PCT. Hội CCB

0983 074 655

tamccbns@gmail.com

23

Mai Văn Duyên

PCT. Hội CCB

0934 501 162

24

Trung tá

Phạm Quốc Yên

CHT-BCH Quân Sự

3872 104

0917 307 696

25

Thiếu tá

Mai Văn Thắng

P. CHT- TMT-BCHQS

0985 750 690

26

Trung tá

Hoàng Minh Đạo

P.CHT-ĐV-BCHQS

01692 147 508

27

Thượng tá

Dương Văn Thân

Chính trị viên BCHQS

0916 641 308

28

Thiếu tá Mai Thế Sỹ

Chính trị viên phó-CNCT- BCH Quân sự

0977 908 640

29

Thiếu tá

Mai Thế Cần

Phó TMT-BCH QS

0973 204 018

30

Trung tá

Mai Văn Phương

CN HC-KT- BCH QS

0949 907 336

31

Thiếu úy

Đinh Trọng Nam

Văn thư BCH QS

0986 932 541

32

Đỗ Hoàng Hải

Trưởng Công an

3 872 892

0912 384 947

33

Mai Danh Bình

P. Trưởng Công an

3 872 893

0912 395 157

34

Mai Trọng Lĩnh

P. Trưởng Công an

3 872 668

0125 431 6888

35

Phạm Văn Binh

P. Trưởng Công an

0903 266 102

36

Lê Văn Phong

P.Trưởng Công an

3 872 879

0902 264 586

37

Nguyễn Hữu Cường

ĐT Đội TMTH- Công an

Fax:

3 872 266

Trực ban:

3 872 103

0904 963 168

38

Phạm Ngọc Khánh

PĐT Đội CSĐT KT-MT-CV-MTr- Công an

0975 275 970

39

Trịnh Văn Hùng

ĐT Đội An ninh- Công an

0913 156 185

40

Nguyễn Hữu Trung

PĐT Đội An ninh- CA

01634 500 207

41

Lê Trọng Tình

PĐT Đội ĐTTH-KTHS-TNTP- CA

0982 397 217

42

Trần Vũ Quốc Chung

ĐT Đội XDPT và PTX về ANTT- Công an

0919 623 911

43

Hoàng Anh Tuấn

ĐT Đội CSGT-TT-CĐ- CA

0912 276 226

44

Nguyễn Ngọc Tú

PĐT Đội CSGT-TT-CĐ-CA

0973 901 999

45

Trần Đình Vũ

PĐT Đội QLHC về TTXH-CA

0918 802 186

46

Mai Văn Thiết

ĐT Đội THAHS và HTTP-CA

0904 004 959

47

Trịnh Hoạt

Viện trưởng Viện kiểm sát

3628 708

0904 307 201

48

Hoàng Đình Hồng

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát

3872363

0915 245 241

49

Mai Văn Chinh

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát

0983 402 401

chinhvksns@gmail.com

50

Nguyễn Kiều Oanh

Văn phòng Viện kiểm sát

0903 409 090

vksngason@gmail.com

51

Mai Thị Quang

Văn thư Viện kiểm sát

3872117

0936 156 449

maiquangvksns@gmail.com

52

Mai Nam Tiến

Chánh án Tòa án nhân dân

3 628 112

0973 900 568

maitien66@gmail.com

53

Tạ Văn Tuyển

P.CA Tòa án nhân dân

3628 067

01667 133 832

54

Lê Cao Cường

Thư ký (VT) TAND

0913 528 755

lecuongtans@gmail.com

55

Mai Thế Tiến

Chi cục trưởng Thi hành án DS

0982 141 557

56

Phạm Văn Trung

P.CCT. Thi hành án DS

0979 845 378

57

Lê Thanh Triều

P.CCT. Thi hành án DS

0982 035 578

58

Trần Văn Minh

GĐ Bệnh viện Đa khoa

3629729

0912 009 396

59

Nguyễn Duy Chinh

PGĐ Bệnh viện Đa khoa

0912 498 102

60

Nguyễn Quang Vinh

TP TCHC Bệnh viện Đa khoa

3872106

0983 334 850

61

Mai Thị Hương

TP Kế toán Bệnh viện Đa khoa

3872403

01694 219 417

62

Nguyễn Thị Hoà

Phó P. Kế toán Bệnh Viện ĐK

0965 107 999

63

Phạm Bá Tám

Phó P. KHTH Bệnh Viện ĐK

3627708

0983 884 674

64

Hỏa Văn Nghiệp

TK CLS Bệnh Viện ĐK

0984 566 962

65

Lưu Văn Huy

Phó TK CLS Bệnh Viện ĐK

0989 378 456

66

Nguyễn Văn Phương

TP Điều dưỡng Bệnh Viện ĐK

0916 965 754

67

Lê Văn Khoa

TK Khám bệnh Bệnh Viện ĐK

0916 085 229

68

Lê Văn Toản

P.TK Khám bệnh Bệnh Viện

01688 503 264

69

Nguyễn Hữu Quyến

TK Nhi Bệnh Viện ĐK

0949 140 688

70

Mai Văn Ngà

TK Dược Bệnh Viện ĐK

0985 242 955

71

Mai Thế Toản

TK Đông Y Bệnh Viện ĐK

0912 395 843

72

Đỗ Minh Tuấn

TK Cấp cứu Bệnh Viện ĐK

3627131

0912 518 156

73

Mai Xuân Trường

TK Nội Bệnh Viện ĐK

0986 654733

74

Dương Đình Khiêm

TK Lây Bệnh Viện ĐK

0912 337 949

75

Đào Trọng Phương

TK Sản Bệnh Viện ĐK

3872776

0912 162 941

76

Nguyễn Văn Thành

TK LCK Bệnh Viện ĐK

0989 895 601

77

Trịnh Văn Quyển

P. TK LCK Bệnh Viện ĐK

0916 223 301

78

Luyện Văn Thái

TK Ngoại Bệnh Viện ĐK

3872779

0985 240 455

79

Trần Văn Hạnh

P. Trưởng phòng tổng hợp

0904 481 104

80

Lê Anh Tính

TK CNK Bệnh Viện ĐK

0943 148 000

81

Lê Thị Hà

Văn thư Bệnh Viện Đa khoa

0904 672 709

82

Hoàng Văn Hoành

GĐ Trung tâm y tế

3 872 589

0912 395 155

hoanghoanhttytengason@gmail.com

83

Nguyễn Hữu Dự

P.GĐ Trung tâm y tế

3 629 738

0904 308 222

nguyendu27@gmail.com

84

Lê Thị Nguyệt

VT Trung tâm y tế

0974 487 077

ttngason@gmail.com

85

Nguyễn Văn Thuận

GĐ. TT DSKHHGĐ

3 628 844

0982 954 789

ttdsngasonth@gmail.com

86

Nguyễn Thị Hà

PGĐ. TT DSKHHGĐ

0944 347 909

87

Nguyễn Xuân Sáng

Trưởng Đài truyền thanh

3872 009

0949140 635

0945 590 444

xuansang.ttns@gmail.com

88

Trần Thị Thủy

GĐ Nhà VH thanh thiếu nhi

3872846

0942 790 321

thuy3tns@gmail.com

89

Mai Thị Huyền

VP Nhà VH thanh thiếu nhi

0985 732 917

nvhthanhthieunhins@gmail.com

90

Nguyễn Ngọc Minh

HT Trường TC nghề

3 627 878

0949 094 969

minhdnns@gmail.com

91

Nguyễn Văn Mạnh

PHT Trường TC nghề

0943 454 358

manhdnns@gmail.com

92

Trương Hoàng Giang

PHT Trường TC nghề

0913 943 222

Giangtcnns@gmail.com

93

Nguyễn Bá Hoạt

TP. Đào tạo Trường TC nghề

0917 861 293

nguyenbahoat@gmail.com

94

Lý Thị Đào

TP. Kế toán

0914 304 117

95

Phạm Thị Phượng

VT Trường TC Nghề

0942 236 379

phuongdnns@gmail.com

96

Nguyễn Tuấn Anh

HT trường THPT Ba Đình

0912 395 214

tuananhbadinh@yahoo.com.vn

97

Phạm Xuân Dinh

PHT trường THPT Ba Đình

0949 140 669

pxdinhbdns@gmail.com

98

Nguyễn Thị Thanh

PHT trường THPT Ba Đình

0942 790 323

dauthanhns@gmail.com

99

Hoàng Thị Uyên

PHT trường THPT Ba Đình

0914 995 646

tuanhai4592@gmail.com

100

Mai Trọng Thảo

VT THPT Ba Đình

3872 154

0936 254 130

thaomt.thptbadinh@thanhhoa.edu.vn

101

Mai Sỹ Thủy

HT.TrTHPT Mai Anh Tuấn

3653 638

0989 744 520

maisythuy@gmail.com

102

Nguyễn Văn Thiện

PHT THPT Mai Anh Tuấn

0973 735 923

nguyenvanthien.mat@gmail.com

103

Trần Văn Trực

CTCĐ THPT Mai Anh Tuấn

0968 319 101

104

Đặng Văn Quang

BTĐT THPT Mai Anh Tuấn

0977 789 668

Dangvanquang82@gmail.com

105

Lê Thị Lý

Văn thư THPT Mai Anh Tuấn

0936 280 444

lyunin@yahoo.com

106

Nguyễn Chí Cường

HT trường THPT Trần Phú

3872 562

0918 058 699

cuongnguyenchi1961@gmail.com

107

Mai Tuấn Hưng

P.HT trường THPT Trần Phú

3872 500

0989 743 829

maituanhung1977@gmail.com

108

Mai Đại Hải

P.HT trường THPT Trần Phú

0912 535 632

maidaihai1978@gmail.com

109

Mai Thị Hòa

Văn thư trường THPT Trần Phú

0989 481 902

Maihoatranphu.ns@gmail.com

110

Mai Thị Hạnh

HT.TrTHPT Nga Sơn

373651884

0916.972.900

111

Nguyễn Tiến Dũng

PHT THPT Nga Sơn

0941.228.789

112

Hoàng Thanh Hà

PHT THPT Nga Sơn

01689.178.393

113

Mai Thị Giang

VT THPT Nga Sơn

0936 723 486

thpt.ngason@thanh hoa.edu.vn

114

Trần Văn Dậu

Hiệu trưởng THCS Chu Văn An

3872 064

0977 223 663

trandaunt@gmail.com

115

Nguyễn Hoàng Mạnh

PHT. THCS Chu Văn An

3872 064

0987652377

thcschuvanan.ngason@gmail.com

116

Tô Văn Lạng

P.GĐ TT GD-TX

3 872 318

0918 803 020

Tolang60@gmail.com

117

Mai Thị Thu Hiền

VT TTGDTX

0967 423 459

118

ĐỖ Minh Hậu

P.GĐ BHXH

0912 480 994

119

Tạ Phúc Lợi

P.GĐ BHXH

3 627 912

0983 038 007

taphucloi@gmail.com

120

Mai Văn Chiến

CB hành chính

0904 826 345

bhxhngason@gmail.com

121

Nguyễn Hữu Trữ

Trưởng Chi cục thế

3 872 274

0945 386 005

0979 773 316

nhtru.tho@gdt.gov.vn

122

Mai Xuân Nùng

P. CCT. Chi cục thuế

3 627 558

0988 625 262

mxnung.tho@gdt.gov.vn

123

Trần Văn Huệ

P. CCT.Chi cục thuế

3 628 537

0913 946 818

tvhue.tho@gdt.gov.vn

124

Trần Văn Khược

Đội trưởng HC- Chi cục thuế

3 872 125

0915 712 818

tvkhuoc.tho@gdt.gov.vn

125

Phạm Xuân Anh

GĐ NH NN&PTNT

3872 105

0936.468.345

126

Nguyễn Minh Quyết

P.GĐ NH NN&PTNT

3872186

0912.395.160

127

Lê Thanh Đức

P.GĐ NH NN&PTNT

3872 147

0912.582.195

128

Nguyễn Ngọc Thanh

GĐ. NH Chính Sách

3627 292

0912.098.013

129

Lê Phan Quân

PGĐ. NH Chính Sách

3627 297

0973.583.666

nouvoblackth@gmail.com

130

Nguyễn Việt Dũng

Trưởng tín dụng NH CS

3627 297

0904.071.186

131

Nguyễn Thị Hạnh Hà

Trưởng kế toán NH CS

3627 292

0917.460.586

132

Đỗ Hữu Hạnh

Giám đốc Kho bạc

3872 032

0904 581 555

133

Trịnh Xuân Diệu

P. Giám đốc Kho bạc

3872 620

0912 395 221

dieutx@vst.gov.vn

134

Mai Thị Phương

TH-HC Kho bạc

3872 060

0919 623 823

135

Nguyễn Hải Đăng

Giám đốc Điện lực

2225088

0963 203 668

vtngason@gmail.com

136

Trực sửa chữa điện

Điện lực NS

2215055

137

Nguyễn Việt Hùng

GĐ Bưu điện

3872 081

138

VP Bưu Điện

3872873

139

Hoàng Anh Tuấn

GĐ Trung tâm Viễn thông

3627 678

0912 582 255

hatuan@vnptthanhhoa.vn

140

Phạm Mạnh Hà

TP. Kỹ thuật TT Viễn thông

3872 600

0913 269 555

141

Nguyễn Trọng Tài

GĐ. Bán hàng TT Viễn thông

3872 789

0914 852 686

142

Phạm Văn Sinh

Trạm Trưởng trạm Khuyến Nông

3872 124

0918 931 836

sinhknns@gmail.com

143

Mai Thị Yến

Trưởng Trạm BVTV

3872 129

0912 802 909

bvtvngason@gmail.com

144

Mai Thị Tiếp

Phó Trưởng Trạm Thú y

3872 114

0987 614 434

145

Thịnh Văn Thuận

PGĐ Chi nhánh Thủy lợi NS

8 859 123

0914 176 688

146

Nguyễn Hữu Hoan

GĐ Chi nhánh Thủy lợi NS

8 859 283

0979 025 888

Nguyen hoan Gmail.com

147

Nguyễn Thị Hoa

Hành chính Chi nhánh Thủy lợi

0916 209 278

148

Phạm Văn Hội

Đội trưởng Đội BDCĐ

3 627 562

0918 024 699

phanhoicauduongngason@gmail.com

149

Nguyễn Bá Dương

Đội Phó Đội BDCĐ

0975 954 336

150

Phan Thị Oanh

CB kế toán Đội BDCĐ

0904 102 059

ptoanh.ngason@gmail.com

151

Mai Thị Lệ

Văn thư Đội BDCĐ

01255 208 832

mailecauduong@gmail.com

152

Nguyễn Công Chính

GĐ.CT T.Mại

3 872 121

0975 891 383

153

Mai Sỹ Tuấn

P.GĐ CT TM

3 872 121

0988 165 782

154

Vũ Đình Nhạ

GĐ CN Dược

3 872 011

0915 772 992

155

Mai Văn Thuận

Đội trưởng

Đội Quản lý thị trường số 15

3.872.384

0904 034 988

156

Cao Xuân Thịnh

Phó Đội trưởng

Đội Quản lý thị trường số 15

3.872.384

0936 273 129

157

Mai Thế Hùng

Trưởng phòng GD số 6

Ngân hàng Htcombank

3 628 345

0916 329 888

hungmt@co-opbank.vn

158

Trần Thị Thanh Huế

Ngân hàng TMCP Công thương

Trưởng phòng GD Nga Sơn

3 627 999

0916434586

huettt@vietinbank.vn

159

Phi Thị Anh

Phó trưởng Ngân hàng TMCP Công thương

0917 915 386

Hue.nguyent@vietinbank.vn

160

Mai Ngọc Huyên

CT. HĐQT QTD Nga Hải

0915.688.468

Quytindungngahai@gmail.com

161

Nguyễn Thị Hợi

Giám đốc QTD Nga Hải

3788 493

0961.385.079

162

Phạm Quang Tuấn

CT. HĐQT QTD Nga Thành

3782779

0978 614 148

quytindungngathanh@gmail.com

163

Mai Chấn Lý

Giám đốc QTD Nga Thành

0936 256 757

164

Nguyễn Công Nghiêm

CT HĐQT QTD Nga Mỹ

3872 848

0915 277 358

Tdngamy@gmail.com

165

Mai Văn Tình

Giám đốc QTD Nga Mỹ

3872 848

0987 885 984

166

Mai Duy Tân

Kiểm soát trưởng QTD Nga Mỹ

3872 848

0912 024 878

167

Phạm Quang Hà

CT. HĐQT Quỹ TD Thị trấn

0984 639 468

haqtdnd@gmail.com

168

Lại Thị Bích Hồng

GĐ. Quỹ TD Thị trấn

3872 553

0913 333 813

laithibichhong@gmail.com

169

Vũ Thị Định

PGĐ. Quỹ TD Thị trấn

0973 101080

170

Phạm Quang Thịnh

KST. QTD Thị trấn

3872 699

0904 512 647

thinhqtdnd@gmail.com

171

Phan Lại Linh Sang

Kế toán Quỹ TD Thị trấn

0914 653 818

lieuqtdnd@gmail.com

172

NH đầu tư và phát triển

3824253/

855

173

Công ty MS ViNa

174

Kim Sang Wook

TP Tổng vụ

Công ty TNHH Winners Vina

8856 994

0962 24 5553

175

Mai Thị Hoa

TP Nhân sự

Công ty TNHH Winners Vina

8856 993

0903 056 838

hoa-th@sae-a.com

IV- SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA ĐẢNG ỦY, HĐND VÀ UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN.

1- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Ba Đình:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

1

Hoàng TrungThông

BTĐU,CT HĐND

3774288

0904948764

2

Mai Văn Tấn

PBT Đảng ủy

0965659599

Maivantan72@gmail.com

3

Trịnh Ngọc Xuân

PCT HĐND

0916589338

4

Hoàng Thị Huệ

CT UBND

0914338258

Hoanghue.badinh@gmail.com

5

Mai Văn Xuân

PCT UBND

3774 442

01212144818

Maivanxuan2.@gmail.com

6

Hoàng Thị Hoa

Văn phòng

01275098266

vpubndxabadinh@gmail.com

7

Nguyễn Thị Xanh

Văn phòng

3774289

01639815592

Nguyenthixanh123@gmail.com

8

Hoàng Thế Dưỡng

Trưởng công an

01245036868

Conganbadinh75@gmail.com

9

Trịnh Ngọc Hòa

CHT quân sự

0948426322

banchqsxabadinh@gmail.com

2- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nga Vịnh:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

1

Lê Duy Phương

Chủ tịch HĐND

0943854989

2

Phạm Quý Bảo

P. BÍ thư ĐU xã

0988721444

baodunv@gmail.com

3

Nguyễn Xuân Tuyên

CT. UBND xã

0947823125

ubndngavinh@gmail.com

4

Lê văn Dự

P. CT UBND xã

0988096489

5

Nguyễn Văn Cường

PCT HĐND xã

01686623910

6

Đỗ văn Sơn

T. công an xã

0974407797

7

Mai Thị Huyền

VP UBND xã

0975832383

8

Hoàng Thị Chung

VP UBND xã

0977467776

3- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nga Thắng:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

1

Lưu Văn Thắng

Bí thư Đảng ủy

0912395321

2

Nguyễn Thị Trâm

PBT Đảng ủy

0949163082

tramnt71@gmail.com

3

Nguyễn Văn Trì

CT.UBND xã

0918779173

4

Nguyễn Văn Ban

PCT.UBND xã

0916139323

5

Lê Thị Mai

VP.UBND xã

0978034276

6

Nguyễn Văn Triều

Trưởng CA xã

0945826699

7

Vũ Thanh Xuyên

Văn thư lưu trữ

01637552631

4- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nga Văn:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

1

Đỗ Xuân Hải

BT Đảng bộ

373601009

0912.549.848

haiubngv@gmail.com

vuvanthodu@gmail.com

ngavan.ngason@thanhhoa.gov.vn

2

Vũ Văn Thọ

CT. UBND

0948900368

0963.925.393

3

Hoàng Đình Hoan

PBTTT Đảng ủy

0914.822.924

4

Mai Huy Bình

PCT. HĐND

0165.676.0457

5

Mai Hữu Sinh

PCT. UBND

0916.071.676

6

Nguyễn Văn Triều

Trưởng công an

0906.591.003

7

Nguyễn Thị Mai

VP – TK

0946.802.188

8

Mai Thị Hải

VP – TK

0975.424.470

9

Đinh Thị Tuyết

Văn thư

378859892

0120.526.5727

5- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nga Trường:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

1

Phạm Văn Hạnh

BT Đảng ủy

0982435540

2

Trần Văn sơn

PBT đảng ủy

01239112671

3

Mai Văn Thôn

PCTH đồng ND xã

0977340659

4

Trần Văn long

CTUBND xã

0904101468

5

Nguyễn Văn Trụ

PCTUBND xã

0944224186

6

Lê Văn Thuấn

CBVP-TK xã

01699308002

7

Lê Hồng Phú

PCA xã

01688078168

8

Hoàng thị Thoa

CBVP-TK xã

0977910361

9

Phạm Thị hương Lan

CBVTLT xã

0936456394

ubndngatruong@gmail.com

6- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nga Thiện:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

1

Đặng Duy Ly

Bí thư Đ.U-CT UBND

0912 584 777

2

Mai Xuân Hạnh

P.CT UBND

0914.306.113

3

Mai Hồng Bàng

P.CT HĐND

0903.435.831

4

Mai Thị Vân

P.CT UBND xã

01676.685.679

5

Mai Văn Hợi

Phó Trưởng CA

0978.027.678

6

Nguyễn Thị Loan

Văn phòng 1

0914.332.298

7

Mai Thị Sâm

Văn phòng 2

0973.096.273

7- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nga Nhân:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

1

Vũ Ngọc Khôi

Bí thư Đ.U

CT HĐND

0912.614.505

uybannganhan@gmail.com

2

Ninh Văn Tráng

P.Bí thư Đ.U

0919.462.223

3

Mai Văn Toại

P.CT HĐND

0987.811.485

4

Mai Thế Huynh

Chủ tịch UBND

0912249858

5

Vũ Ngọc Phú

P.CT UBND

01255206367

Ngocphu667@gmail.com

6

Trần Mạnh Hùng

Trưởng CA

0946.649.675

7

Lưu Thị Hương

CBVP-TK UBND

0916.058.616

8

Nguyễn Thị Lan

Văn phòng

0918.802.226

8- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nga Thạch:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

danguynt.ngason@gmail.com

ubndngathạch@gmail.com

1

Trịnh Xuân Dũng

Bí Thư Đảng Bộ

0904312407

2

Mã Thị Thùa

Phó Bí Thư ĐB

01655643078

3

Mai Văn Mạnh

PCT HĐND

0987584525

4

Mã Văn Gần

Chủ Tịch UBND

0987981813

5

Mai Văn Năm

Phó CTUBND

0903421918

6

Nguyễn Văn Quyền

Trưởng Công an

0977845878

7

Ngô Thị Hiền

Văn Phòng UB

0975381798

8

Nguyễn Đức Cảnh

Văn Thư

0977657108

9- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nga Lĩnh:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

ngalinh.ngason@thanhhoa.gov.vn

hienbtngalinh@gmail.com

maicongthanh2605@gmail.com

Thanhanh.congdoan@gmail.com

1

Ngô Thị Hiền

Bí thư Đảng ủy

8 856 768

01672084222

2

Ngô Trường Sơn

Chủ tịch UBND xã

0913988636

3

Mai Công Thành

PCT/ HĐND

0978160952

4

Nguyễn Quang Tuyên

PBT- TT Đảng ủy

01295203255

5

Ngô Đăng Khoa

PCT/ UBND xã

0978850839

6

Nguyễn Thị Vân Anh

Trực VP/ UBND xã

01243690774

7

Nguyễn Văn Thêm

Trưởng CA xã

0962383423

8

Nguyễn Thị Hiền

Văn thư UBND xã

0981712953

10- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nga Mỹ:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

1

Lê Văn Mão

Bí thư Đảng ủy - CT. HĐND xã

01686403011

Danguyngamy.vn@gmail.com

2

Vũ Đức Nại

Phó Bí thư Đảng ủy xã

0986722126

Danguyngamy.vn@gmail.com

3

Mai Xuân Dục

PCT. HĐND xã

0913496353

4

Phạm Văn Tiến

PBT. Đảng ủy - CT. UBND xã

02373872255

0913594383

vanphongngamy@gmail.com

5

Trịnh Xuân Hiền

PCT. UBND xã

0943931919

6

Phạm Văn Vinh

Trưởng công an xã

0977840877

7

Mai Thị Tươi

VP - TK 1

02373872255

01236945010

vanphongngamy@gmail.com

8

Nguyễn Phi Hùng

VP -TK 2

0913190342

vanphongngamy@gmail.com

9

Nguyễn Thị Nga

VT - LT

0973042877

11- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nga Trung:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

ubngatrung2016@gmail.com

1

Dương Văn Thành

Bí thư BCH Đảng bộ

0944.949.386

2

Nguyễn Văn Thu

Phó bí thư TT Đảng uỷ

0975.778.985

3

Phạm Văn Dinh

Chủ tịch UBND xã

01238.344.555

4

Phạm Hồng Hoà

Phó CT HĐND xã

0978.774.937

5

Hoả Văn Quân

Phó CT UBND xã

0979.798.502

6

Trịnh Xuân Hiệp

Văn phòng - Thống kê

0373651485

0949.004.387

7

Trần Văn Tuân

Trưởng công an xã

0963.988.958

8

Đào Văn Sơn

Văn Thư lưu trữ

0982.947.740

12- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nga Hưng:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

1

Phạm Văn Thoan

Bí thư Đ.U

0974.780.159

2

Phạm Văn Đoàn

P.Bí thư Đ.U

0949.102.490

3

Đào Văn Hạnh

P.CT HĐND

01238.731.845

4

Nguyễn Văn Hương

Chủ tịch UBND

01293 806 968

5

Dương Đình Ngọc

P.CT UBND

0948.370.697

6

Đào văn Thiệu

Trưởng CA

0944.347.404

7

Đào Văn Bình

CBVP-TK UBND

01697.622.162

8

Nguyễn Thị Dịu

Văn Thư

01249.285.455

13- Đảng ủy, HĐND, UBND Thị Trấn Nga Sơn:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

1

Mai Xuân Định

Thường trực ĐU

0904560102

ubndthitranns@gmail.com

2

Trương Thị Hoài

CT.UBND

0919892398

3

Vũ Văn Hậu

PCT. UBND

0984436245

4

Mai Xuân Thủy

PCT. HĐND

0972182345

5

Mai Thế Ánh

Trưởng CA

0903209777

6

Trương Thị Ngân

VP-TK

0913926015

7

Trịnh Thị Bường

VP-TK

0914424693

8

Mai Thị Yến

Văn thư

01659774856


14- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nga Yên:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

1

Phạm Trí Bút

Bí thư Đ.U

CT HĐND

0983.627.510

ubndxangayen@gmail.com

2

Mai Duy An

P.Bí thư Đ.U

0919.446.747

3

Mai Danh Dụng

P.CT HĐND

0972.607.568

4

Phạm Bá Bốn

Chủ tịch UBND

3.872.267

0986.181.087

5

Mai Xuân Bàng

P.CT UBND

0979.402.883

6

Mai Hữu Hoàn

Trưởng Công an

0914.327.858

7

Bùi Thị Hạnh

CBVP- UBND

0976.995.474

8

Mai Mai Hoa

CBVP-TK UBND

0946.412.413

9

Lê Thị Sen

Văn thư

01649.631.417

15- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nga Hải:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

1

Thịnh Văn Oanh

Bí thư Đảng ủy

02373788886

0912395154

Thinhvanoanh1965@mail.com

2

Thịnh Văn Đại

PBT- CTHĐND

0949004066

Thinhvandai1972@gmail.com

3

Mai Sỹ Hà

PCTHĐND

0903489043

4

Vũ Trọng Chính

CTUBND

02373788275

ubndngahai66@gmail.com

5

Vũ Đình Hoàng

PCTUBBD

0948049027

6

Mai Ngọc Ánh

Trưởng CA

0973773125

7

Thịnh Văn Minh

VP- TK

0987338504

8

Lê Văn Khởi

VP- TK

01666406080

9

Thịnh Thị Trang

VT- LT

01666786597

16- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nga Giáp

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

Ngagiap.ngason@thanhhoa.gov.vn

vpubngagiap@gmail.com

1

Nguyễn Văn Trọng

Bí thư Đảng uỷ

3628153

0949.129.965

2

Trịnh Văn Trung

P.CT HĐND

0973.826.379

3

Nguyễn Hữu Thận

CT. UBND xã

0983.163.836

4

Mai Văn Chính

PCT.UBND xã

0911.254.128

5

Nguyễn Văn Lưu

Trưởng công an

0983.647.575

6

Phạm Văn Chất

Xã đội trưởng

01665.400.309

7

Vũ Thị Hường

Văn phòng TK 1

3285.368

0972.498.883

8

Phùng Thị Quyên

Văn phòng TK 2

3872273

0949.353.273

17- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nga An:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

ubngaan@gmail.com

1

Nguyễn Bá Tĩnh

BT. Đảng ủy

0983 435 484

2

Nghiêm Văn Hào

PBT. ĐU - CT.HĐND xã

0168 990 5456

3

Hoàng Văn Côn

PCT.H§ND

0982365037

4

Phạm Văn Tuấn

CT. UBND

0982 784 269

5

Mai Văn Yên

PCT.UBND xã

0902146775

6

Mai Văn Chung

Trưởng CA

0969 260 345

7

Phan Thanh Long

CB Văn phòng-TK

0166 641 1188

0967711839

8

Trịnh Thị Dung

CB Văn phòng kiêm văn thư UBND xã

0919010696

18- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nga Thành:

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

1

Mai Đức Minh

Bí thư Đ.U-CT HĐND

0982.116.546

Ngathanhf.ngason@thanhhoa.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Đăng

P.Bí thư Đ.U

0983.902.139

3

Bù Văn Đan

P.CT HĐND

0976.981.298

4

Mai Văn Quyên

Chủ tịch UBND

0983.456.338

5

Phạm Văn Lợi

P.CT UBND

0979.714.525

6

Phạm Bá Liệu

Trưởng CA

0988.638.566