Kế hoạch chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp trên đị bàn xã Thiệu Chinh

Đăng lúc: 30/05/2018 (GMT+7)
100%

Kế hoạch chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp trên đị bàn xã Thiệu Chính

Uû ban nh©n d©n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

X· thiÖu chÝnh §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè:……../BC- UBND

ThiÖu ChÝnh, ngµy 02 th¸ng 5 n¨m 2012

B¸O C¸o

Tæng kÕt viÖc thùc hiÖn ®æi ®iÒn dån thöa vµ tÝch tô ruéng ®Êt, qu¶n lý vµ sö dông ®Êt c«ng Ých ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, x©y dùng n«ng th«n míi

I. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn ®æi ®iÒn dån thöa vµ vËn ®éng nh©n d©n hiÕn ®Êt, t¹o quü ®Êt c«ng Ých ®Ó sö dông vµo môc ®Ých c«ng céng, ph¸t triÓn trang tr¹i, ph¸t triÓn c¸c c¬ së c«ng nghiÖp, dÞch vô:

1. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn:

Thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 03/NQ-HU ngµy 16/04/2007 cña BCH §¶ng bé huyÖn, NghÞ quyÕt sè 01/NQ - HU ngµy 01/08/2007 cña BCH §¶ng uû x· ThiÖu ChÝnh vµ §Ò ¸n sè 01/§A-UB ngµy 17/04/2007 cña UBND huyÖn ThiÖu Ho¸, §Ò ¸n sè 60/§A- UB ngµy 02/08/2007 cña UBND x· ThiÖu ChÝnh vÒ viÖc chuyÓn ®æi ruéng ®Êt lÇn 2.

2. Sù tËp chung chØ ®¹o cña chÝnh quyÒn:

Cã sù tËp trung l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña cÊp uû chÝnh quyÒn c¸c cÊp. §· x©y dùng NghÞ quyÕt, §Ò ¸n, ph­¬ng ¸n kÞp thêi phï hîp víi ®Æc ®iÓm t×nh h×nh cña tõng ®¬n vÞ trªn ®Þa bµn x·.

C¸n bé §¶ng viªn vµ nh©n d©n ®· tÝch cùc h­ëng øng vµ tham gia cuéc vËn ®éng chuyÓn ®æi ruéng ®Êt.

3. KÕt qu¶ thùc hiÖn.

+ Tæng diÖn tÝch tham gia chuyÓn ®æi thèng kª: 353.08ha

+ DiÖn tÝch 64/Cp lµ: 295.22ha

+ Sè hé tham gia chuyÓn ®æi: 1.138 hé

+ Sè thöa sau chuyÓn ®æi 2.121 thöa,

+ B×nh qu©n 1.8 thöa/hé; b×nh qu©n diÖn tÝch 1.439 m2/thöa

+ KÕt qu¶ thùc hiÖn cÊp giÊy chøng nhËn QSD ®Êt: Do míi ®­îc ®o ®¹c ®Þa chÝnh míi nªn x· ®ang tiÕn hµnh lËp hå s¬ cÊp giÊy chøng nhËn.

+ So s¸nh kÕt qu¶ thùc hiÖn ®æi ®iÒn dån thöa theo 02 h×nh thøc chia l¹i ruéng ®Êt vµ chuyÓn ®æi ruéng ®Êt víi nhau th× h×nh thøc chia l¹i ruéng ®Êt dÔ lµm h¬n vµ ®­îc nh©n d©n ñng hé cao, hiÖu qu¶ h¬n v× h×nh thøc chia l¹i ruéng ®Êt lµ h×nh thøc tæ chøc cho nh©n d©n b¾t th¨m sè, t¹o ra sù c«ng b»ng cho mäi ng­êi d©n.

- ViÖc ®æi ®iÒn dån thöa ®· t¹o thuËn lîi cho viÖc quy ho¹ch, x©y dùng c¸c vïng lóa th©m canh n¨ng suÊt, chÊt l­îng, hiÖu qu¶ cao vµ còng t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc kiªn cè hãa kªnh m­¬ng, giao th«ng néi ®ång ®Ó tõng b­íc thùc hiÖn c«ng nghiÖp hãa,hiÖn ®¹i hãa n«ng nghiÖp, n«ng th«n, kÕt qu¶ ®· x©y dùng ®­îc 2,7 km ®­êng giao th«ng néi ®ång vµ 1 km m­¬ng néi ®ång.

- Sau khi ®æi ®iÒn dån thöa cho ®Õn nay, toµn bé diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn x· ThiÖu ChÝnh ®Òu ®­îc nh©n d©n s¶n xu©t th©m canh c©y lóa lai n¨ng suÊt chÊt l­îng hiÖu qu¶ cao, chØ cã mét sè diÖn tÝch n»m ë vÞ trÝ s©u tròng khi cã m­a kÐo míi g©y ngËp óng. ViÖc ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp còng ®­îc nh©n d©n quan t©m vµ ®­a vµo sö dông nh­: M¸y lµm ®Êt vµ kÕt hîp lµm xe kÐo , m¸y gÆt liªn hoµn, m¸y vß lóa ....

- Quü ®Êt c«ng Ých sau khi ®æi ®iÒn dån thöa ®­îc tËp trung thµnh tõng vïng, ®­îc UBND x· qu¶n lý vµ giao kho¸n cho nh©n trång lóa víi thêi h¹n 5 n¨m, diÖn tÝch nµy chñ yÕu lµ diÖn tÝch s©u tròng, vµn, cao kh«ng ®ång ®Òu khã kh¨n cho viÖc s¶n xuÊt nªn trong n¨m chØ s¶n xuÊt ®­îc 1 vô lµ chñ yÕu.

- Ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh thùc hiÖn ®æi ®iÒn dån thöa lu«n tu©n theo nguyªn t¾c tËp trung, d©n chñ, nh©n d©n tù nguyÖn, ®ång thuËn qu¸ tr×nh thùc hiÖn viÖc dån ®iÒn ®æi thöa.

- Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®æi ®iÒn dån thöa còng ®· tËp trung quan t©m ®Õn viÖc quy ho¹ch giao th«ng, thñy lîi néi ®ång nh»m phôc vô cho viÖc ®­a c¬ giíi hãa vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nªn viÖc vËn ®éng nh©n d©n hiÕn ®Êt ®Ó quy ho¹ch më réng hÖ thèng giao th«ng, thñy lîi néi ®ång ®­îc nh©n d©n ®ång t×nh ñng hé vµ ®· cã 735 hé hiÕn ®Êt víi diÖn tÝch 9,9 ha.

- Khã kh¨n, h¹n chÕ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®æi ®iÒn dån thöa vµ vËn ®éng nh©n d©n hiÕn ®Êt t¹o quü ®Êt c«ng Ých ®Ó ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng c«ng céng, ph¸t triÓn c¸c c¬ së c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp mµ ®Þa ph­¬ng gÆp ph¶i lµ viÖc gi¶i phãng mÆt b»ng.

II. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng c¸c m« h×nh chñ trang tr¹i, c¸c doanh nghiÖp n«ng nghiÖp tÝch tô, tËp trung ruéng ®©t ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng hãa chuyªn canh, quy m« lín:

1. C¸c m« h×nh trang tr¹i, doanh nghiÖp n«ng nghiÖp: Trªn ®Þa bµn x· cã 04 trang tr¹i hiÖn nay ®ang ho¹t ®éng s¶n xuÊt trªn ®Êt c«ng Ých x· gåm:

1) Tèng V¨n Minh - Trang tr¹i tæng hîp - DiÖn tÝch 0,6 ha

2) §ç TiÕn Hoµn - Trang tr¹i tæng hîp - DiÖn tÝch 0,7 ha

3) Bïi ThÞ Loan - Trang tr¹i tæng hîp - DiÖn tÝch 0,98 ha

4) NguyÔn §×nh Hoµng - Trang tr¹i tæng hîp - DiÖn tÝch 1 ha

2. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c m« h×nh trang tr¹i:

Sau khi thùc hiÖn NQ/03 cña HuyÖn uû ThiÖu Ho¸ vÒ viÖc dån ®iÒn ®æi thöa ®Ó hé gia ®×nh thuËn tiÖn cho viÖc s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Trong ®ã cã m« h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i, ®Ó ph¸t triÓn m« h×nh kinh tÕ trang tr¹i trªn ®Þa bµn x· cÊn cã c¸c ®iÒu kiÖn nh­: Nguån vèn ®Êu t­, khoa häc kü thuËt, thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm..... Nh­ng c¸c ®iÒu kiÖn ®ã ®Òu ch­a cã nªn viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ m« h×nh trang tr¹i trªn ®Þa bµn x· ch­a thÓ ph¸t triÓn ®­îc.

Lao ®éng cña trang tr¹i chñ yÕu lµ lao ®éng cña chñ hé trang tr¹i vµ tù häc tËp tËp kinh ngiÖm kü thuËt ®Ó phôc vô cho trang tr¹i cña hé vµ chØ thuª lao ®éng thêi vô tõ 2 ®Õn 3 ng­êi.

a) Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc:

- Ho¹t ®éng cña c¸c trang tr¹i hiÖn nay lµ s¶n xuÊt c¸ thÞt vµ c¸ gièng, tõ ®ã ®· cung cÊp nguån c¸ thÞt phôc vô cho ®êi sèng vµ nguån c¸ gièng cho nh©n d©n ch¨n nu«i nh­ng còng chØ ®­îc sè l­îng Ýt.

b) C¸c chÝnh s¸ch ®­îc thùc hiÖn trªn ®Þa bµn x·:

ChÝnh s¸ch cña x· lu«n t¹o ®iÒu kiÖn cho hé tËp trung vèn ®Çu t­ x©y dùng trang tr¹i lÊnu khi hÕt thêi h¹n thuª ®Êt 5 n¨m tiÕp tôc gia h¹n thuª ®Êt cho hé gia ®×nh.

c) Nh÷ng tån t¹i:

ViÖc thùc hiÖn c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i ®ang cßn nh÷ng tån t¹i khã kh¨n nh­ chÝnh s¸ch tÝn dông th× c¸c chñ trang tr¹i ch­a ®­îc tiÕp cËn víi nguån vèn ®Çu t­ cho ph¸t triÓn trang tr¹i, vÒ khoa häc kü thuËt th× ch­a ®­îc tËp huÊn, båi d­ìng, s¶n phÈm lµm ra tiªu thô khã kh¨n.

Nh­ vËy sau thùc hiÖn chuyÓn ®æi ruéng ®Êt lÇn 2 vµo c¸c n¨m 2007 - 2008 c¸c hé nh©n d©n trªn ®Þa bµn x· ®­îc giao ®Êt theo NghÞ ®Þnh 64/CP ®· sö dông æn ®Þnh vµ yªn t©m ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt, viÖc s¶n xuÊt thùc sù ®em l¹i hiÖu qu¶, ®ång thêi hÖ thèng giao th«ng thuû lîi néi ®ång, kªnh m­¬ng ®· ®­îc tu söa vµ ®¾p míi ®¶m b¶o tèt h¬n cho viÖc ®i l¹i vµ phôc vô s¶n xuÊt cña nh©n d©n.

VËy Uû ban nh©n d©n x· ThiÖu ChÝnh lËp b¸o c¸o c«ng t¸c dån ®iÒn, ®æi thöa theo c¸c néi dung trªn ®Ó UBND huyÖn n¾m vµ thùc hiÖn c«ng t¸c b¸o c¸o.

N¬i nhËn TM. Uû BAN Nh©n d©n x·

- Nh­ kÝnh göi Chñ tÞch

- L­u Vp - UB

Lª H¶i linh

Kế hoạch chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp trên đị bàn xã Thiệu Chinh

Đăng lúc: 30/05/2018 (GMT+7)
100%

Kế hoạch chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp trên đị bàn xã Thiệu Chính

Uû ban nh©n d©n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

X· thiÖu chÝnh §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè:……../BC- UBND

ThiÖu ChÝnh, ngµy 02 th¸ng 5 n¨m 2012

B¸O C¸o

Tæng kÕt viÖc thùc hiÖn ®æi ®iÒn dån thöa vµ tÝch tô ruéng ®Êt, qu¶n lý vµ sö dông ®Êt c«ng Ých ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, x©y dùng n«ng th«n míi

I. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn ®æi ®iÒn dån thöa vµ vËn ®éng nh©n d©n hiÕn ®Êt, t¹o quü ®Êt c«ng Ých ®Ó sö dông vµo môc ®Ých c«ng céng, ph¸t triÓn trang tr¹i, ph¸t triÓn c¸c c¬ së c«ng nghiÖp, dÞch vô:

1. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn:

Thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 03/NQ-HU ngµy 16/04/2007 cña BCH §¶ng bé huyÖn, NghÞ quyÕt sè 01/NQ - HU ngµy 01/08/2007 cña BCH §¶ng uû x· ThiÖu ChÝnh vµ §Ò ¸n sè 01/§A-UB ngµy 17/04/2007 cña UBND huyÖn ThiÖu Ho¸, §Ò ¸n sè 60/§A- UB ngµy 02/08/2007 cña UBND x· ThiÖu ChÝnh vÒ viÖc chuyÓn ®æi ruéng ®Êt lÇn 2.

2. Sù tËp chung chØ ®¹o cña chÝnh quyÒn:

Cã sù tËp trung l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña cÊp uû chÝnh quyÒn c¸c cÊp. §· x©y dùng NghÞ quyÕt, §Ò ¸n, ph­¬ng ¸n kÞp thêi phï hîp víi ®Æc ®iÓm t×nh h×nh cña tõng ®¬n vÞ trªn ®Þa bµn x·.

C¸n bé §¶ng viªn vµ nh©n d©n ®· tÝch cùc h­ëng øng vµ tham gia cuéc vËn ®éng chuyÓn ®æi ruéng ®Êt.

3. KÕt qu¶ thùc hiÖn.

+ Tæng diÖn tÝch tham gia chuyÓn ®æi thèng kª: 353.08ha

+ DiÖn tÝch 64/Cp lµ: 295.22ha

+ Sè hé tham gia chuyÓn ®æi: 1.138 hé

+ Sè thöa sau chuyÓn ®æi 2.121 thöa,

+ B×nh qu©n 1.8 thöa/hé; b×nh qu©n diÖn tÝch 1.439 m2/thöa

+ KÕt qu¶ thùc hiÖn cÊp giÊy chøng nhËn QSD ®Êt: Do míi ®­îc ®o ®¹c ®Þa chÝnh míi nªn x· ®ang tiÕn hµnh lËp hå s¬ cÊp giÊy chøng nhËn.

+ So s¸nh kÕt qu¶ thùc hiÖn ®æi ®iÒn dån thöa theo 02 h×nh thøc chia l¹i ruéng ®Êt vµ chuyÓn ®æi ruéng ®Êt víi nhau th× h×nh thøc chia l¹i ruéng ®Êt dÔ lµm h¬n vµ ®­îc nh©n d©n ñng hé cao, hiÖu qu¶ h¬n v× h×nh thøc chia l¹i ruéng ®Êt lµ h×nh thøc tæ chøc cho nh©n d©n b¾t th¨m sè, t¹o ra sù c«ng b»ng cho mäi ng­êi d©n.

- ViÖc ®æi ®iÒn dån thöa ®· t¹o thuËn lîi cho viÖc quy ho¹ch, x©y dùng c¸c vïng lóa th©m canh n¨ng suÊt, chÊt l­îng, hiÖu qu¶ cao vµ còng t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc kiªn cè hãa kªnh m­¬ng, giao th«ng néi ®ång ®Ó tõng b­íc thùc hiÖn c«ng nghiÖp hãa,hiÖn ®¹i hãa n«ng nghiÖp, n«ng th«n, kÕt qu¶ ®· x©y dùng ®­îc 2,7 km ®­êng giao th«ng néi ®ång vµ 1 km m­¬ng néi ®ång.

- Sau khi ®æi ®iÒn dån thöa cho ®Õn nay, toµn bé diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn x· ThiÖu ChÝnh ®Òu ®­îc nh©n d©n s¶n xu©t th©m canh c©y lóa lai n¨ng suÊt chÊt l­îng hiÖu qu¶ cao, chØ cã mét sè diÖn tÝch n»m ë vÞ trÝ s©u tròng khi cã m­a kÐo míi g©y ngËp óng. ViÖc ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp còng ®­îc nh©n d©n quan t©m vµ ®­a vµo sö dông nh­: M¸y lµm ®Êt vµ kÕt hîp lµm xe kÐo , m¸y gÆt liªn hoµn, m¸y vß lóa ....

- Quü ®Êt c«ng Ých sau khi ®æi ®iÒn dån thöa ®­îc tËp trung thµnh tõng vïng, ®­îc UBND x· qu¶n lý vµ giao kho¸n cho nh©n trång lóa víi thêi h¹n 5 n¨m, diÖn tÝch nµy chñ yÕu lµ diÖn tÝch s©u tròng, vµn, cao kh«ng ®ång ®Òu khã kh¨n cho viÖc s¶n xuÊt nªn trong n¨m chØ s¶n xuÊt ®­îc 1 vô lµ chñ yÕu.

- Ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh thùc hiÖn ®æi ®iÒn dån thöa lu«n tu©n theo nguyªn t¾c tËp trung, d©n chñ, nh©n d©n tù nguyÖn, ®ång thuËn qu¸ tr×nh thùc hiÖn viÖc dån ®iÒn ®æi thöa.

- Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®æi ®iÒn dån thöa còng ®· tËp trung quan t©m ®Õn viÖc quy ho¹ch giao th«ng, thñy lîi néi ®ång nh»m phôc vô cho viÖc ®­a c¬ giíi hãa vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nªn viÖc vËn ®éng nh©n d©n hiÕn ®Êt ®Ó quy ho¹ch më réng hÖ thèng giao th«ng, thñy lîi néi ®ång ®­îc nh©n d©n ®ång t×nh ñng hé vµ ®· cã 735 hé hiÕn ®Êt víi diÖn tÝch 9,9 ha.

- Khã kh¨n, h¹n chÕ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®æi ®iÒn dån thöa vµ vËn ®éng nh©n d©n hiÕn ®Êt t¹o quü ®Êt c«ng Ých ®Ó ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng c«ng céng, ph¸t triÓn c¸c c¬ së c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp mµ ®Þa ph­¬ng gÆp ph¶i lµ viÖc gi¶i phãng mÆt b»ng.

II. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng c¸c m« h×nh chñ trang tr¹i, c¸c doanh nghiÖp n«ng nghiÖp tÝch tô, tËp trung ruéng ®©t ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng hãa chuyªn canh, quy m« lín:

1. C¸c m« h×nh trang tr¹i, doanh nghiÖp n«ng nghiÖp: Trªn ®Þa bµn x· cã 04 trang tr¹i hiÖn nay ®ang ho¹t ®éng s¶n xuÊt trªn ®Êt c«ng Ých x· gåm:

1) Tèng V¨n Minh - Trang tr¹i tæng hîp - DiÖn tÝch 0,6 ha

2) §ç TiÕn Hoµn - Trang tr¹i tæng hîp - DiÖn tÝch 0,7 ha

3) Bïi ThÞ Loan - Trang tr¹i tæng hîp - DiÖn tÝch 0,98 ha

4) NguyÔn §×nh Hoµng - Trang tr¹i tæng hîp - DiÖn tÝch 1 ha

2. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c m« h×nh trang tr¹i:

Sau khi thùc hiÖn NQ/03 cña HuyÖn uû ThiÖu Ho¸ vÒ viÖc dån ®iÒn ®æi thöa ®Ó hé gia ®×nh thuËn tiÖn cho viÖc s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Trong ®ã cã m« h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i, ®Ó ph¸t triÓn m« h×nh kinh tÕ trang tr¹i trªn ®Þa bµn x· cÊn cã c¸c ®iÒu kiÖn nh­: Nguån vèn ®Êu t­, khoa häc kü thuËt, thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm..... Nh­ng c¸c ®iÒu kiÖn ®ã ®Òu ch­a cã nªn viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ m« h×nh trang tr¹i trªn ®Þa bµn x· ch­a thÓ ph¸t triÓn ®­îc.

Lao ®éng cña trang tr¹i chñ yÕu lµ lao ®éng cña chñ hé trang tr¹i vµ tù häc tËp tËp kinh ngiÖm kü thuËt ®Ó phôc vô cho trang tr¹i cña hé vµ chØ thuª lao ®éng thêi vô tõ 2 ®Õn 3 ng­êi.

a) Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc:

- Ho¹t ®éng cña c¸c trang tr¹i hiÖn nay lµ s¶n xuÊt c¸ thÞt vµ c¸ gièng, tõ ®ã ®· cung cÊp nguån c¸ thÞt phôc vô cho ®êi sèng vµ nguån c¸ gièng cho nh©n d©n ch¨n nu«i nh­ng còng chØ ®­îc sè l­îng Ýt.

b) C¸c chÝnh s¸ch ®­îc thùc hiÖn trªn ®Þa bµn x·:

ChÝnh s¸ch cña x· lu«n t¹o ®iÒu kiÖn cho hé tËp trung vèn ®Çu t­ x©y dùng trang tr¹i lÊnu khi hÕt thêi h¹n thuª ®Êt 5 n¨m tiÕp tôc gia h¹n thuª ®Êt cho hé gia ®×nh.

c) Nh÷ng tån t¹i:

ViÖc thùc hiÖn c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i ®ang cßn nh÷ng tån t¹i khã kh¨n nh­ chÝnh s¸ch tÝn dông th× c¸c chñ trang tr¹i ch­a ®­îc tiÕp cËn víi nguån vèn ®Çu t­ cho ph¸t triÓn trang tr¹i, vÒ khoa häc kü thuËt th× ch­a ®­îc tËp huÊn, båi d­ìng, s¶n phÈm lµm ra tiªu thô khã kh¨n.

Nh­ vËy sau thùc hiÖn chuyÓn ®æi ruéng ®Êt lÇn 2 vµo c¸c n¨m 2007 - 2008 c¸c hé nh©n d©n trªn ®Þa bµn x· ®­îc giao ®Êt theo NghÞ ®Þnh 64/CP ®· sö dông æn ®Þnh vµ yªn t©m ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt, viÖc s¶n xuÊt thùc sù ®em l¹i hiÖu qu¶, ®ång thêi hÖ thèng giao th«ng thuû lîi néi ®ång, kªnh m­¬ng ®· ®­îc tu söa vµ ®¾p míi ®¶m b¶o tèt h¬n cho viÖc ®i l¹i vµ phôc vô s¶n xuÊt cña nh©n d©n.

VËy Uû ban nh©n d©n x· ThiÖu ChÝnh lËp b¸o c¸o c«ng t¸c dån ®iÒn, ®æi thöa theo c¸c néi dung trªn ®Ó UBND huyÖn n¾m vµ thùc hiÖn c«ng t¸c b¸o c¸o.

N¬i nhËn TM. Uû BAN Nh©n d©n x·

- Nh­ kÝnh göi Chñ tÞch

- L­u Vp - UB

Lª H¶i linh

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT