BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 2/2023

Đăng lúc: 03/03/2023 (GMT+7)
100%

1.jpg
HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

“TRÍCH” KẾ HOẠCH SỐ 127-KH/HU NGÀY 16/01/2023CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦYSƠ KẾT 03 NĂMTHỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII "VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

Thực hiện Kế hoạch số 98-KH/TU ngày 12/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII (sau đây gọi tắt là Kết luận 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn liên ngành số 57-HDLN/BTGTU-BTĐKT ngày 17/01/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thi đua khen thưởng tỉnh về xét chọn, biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 127-KH/HU ngày 16/01/2023 sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 58-KH/HU, ngày 01/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị" ở các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2.Việc sơ kết phải bám sát các nội dung Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 58-KH/HU ngày 01/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy; tập trung đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm trong triển khai, tổ chức thực hiện; trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 58-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy trên địa bàn huyện; đồng thời, phát hiện và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị.

3.Việc sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị phải được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Việc tổ chức bình xét, khen thưởng phải công khai, dân chủ, đúng quy định; các tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thực sự là những gương điển hình tiêu biểu, chú trọng những điển hình tiên tiến trực tiếp lao động sản xuất, tham gia công việc xã hội, cộng đồng..., được Nhân dân tin yêu, quý trọng, có sức lan tỏa mạnh mẽ.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN SƠ KẾT

1. Nội dung sơ kết gắn với biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến:

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ và bám sát các nội dung Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 58-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, để đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Kế hoạch 58-KH/HU ở ngành, cơ sở, đơn vị mình (theo Đề cương báo cáo sơ kết gửi kèm theo Kế hoạch này).

Hội nghị tiến hành biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn (2021- 2023).

2. Hình thức và thời gian thực hiện:

-Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy; các ban, phòng, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện: Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết, biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gửi báo cáo sơ kết về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủytrước ngày 15/3/2023).

- Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng báo cáo sơ kết, tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII, gắn với biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhhoàn thànhtrước ngày 31/3/2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy; các ban, phòng, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội huyện chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy đảng, đơn vị, cơ sở trực thuộc xây dựng báo cáo sơ kết và tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, gắn với biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo đảm chất lượng và tiến độ thời gian theo quy định.

2.UBND huyện chỉ đạo các ngành, đơn vị:

- Phòng Nội vụ huyện căn cứ Hướng dẫn số 57-HDLN/BTGTU-BTĐKT ngày 17/01/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thi đua khen thưởng tỉnh để tham mưu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị trong huyện về trình tự, đối tượng, tiêu chuẩn, số lượng tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị sơ kết cấp mình và bình xét tập thể, cá nhân đề xuất Chủ tịch UBND huyện biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị sơ kết cấp huyện.

Về số lượng: mỗi đảng bộ xã, thị trấn lựa chọn bình xét, đề nghị Chủ tịch UBND huyệnkhen 1 tập thể và 02 cá nhân; các đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy thuộc khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bình xét đề nghị Chủ tịch UBND huyệnkhen thưởng 01 tập thể hoặc 01 cá nhân;

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức thẩm định các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định; chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất để thực hiện nội dung khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ở cấp huyện. Thời gian nộp hồ sơ khen thưởng về Ban Tuyên giáo Huyện ủytrước ngày 15/3/2023.

- Phòng Văn hóa - Thông tin huyện chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị chương trình văn nghệ tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW cấp huyện.

- Văn phòng UBND huyện chuẩn bị hội trường và các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

3.Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị cấp huyện sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, gắn với biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Báo cáo sơ kết gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định và phục vụ Hội nghị sơ kết cấp huyện(báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy trước ngày 20/3/2023).

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị sơ kết. Phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị xét, chọn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thẩm định trước khi trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện và báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết địnhtrước ngày 20/3/2023.

4.Văn phòng Huyện ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu giấy mời, các điều kiện cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở cấp huyện.

Ban Biên tập

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THÁNG 02 NĂM 2023

1. Tình hình kinh tế - xã hội

- Sản xuất nông nghiệp:Diện tích lúa xuân toàn huyện đã cấy được 7.950 ha lúa (đạt 100% kế hoạch); cây trồng khác 267/325 ha đạt 85% KH, rau màu các loại đang được nhân dân tiếp tục gieo trồng đảm bảo đúng khung lịch thời vụ; tiếp tục phát triển các mô hình rau an toàn tập trung trong nhà lưới. Các địa phương đã tổ chức trồng được 90.500 cây trong dịp Tết, đảm bảo chất lượng và tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các địa phương.

Đến nay, xã Thiệu Trung đã được Hội đồng thẩm định tỉnh bỏ phiếu công nhận xã đạt NTM kiểu mẫu; 2 xã(Minh Tâm, Thiệu Phú)đang hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định của tỉnh bỏ phiếu công nhận; 02 xã(Thiệu Viên, Thiệu Phúc)đang hoàn thiện các tiêu chí, hồ sơ trình các ngành thẩm tra, thẩm định các tiêu chí NTM nâng cao; 02 thôn(Thái Bình, Đồng Tiến, xã Minh Tâm)đã hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng huyện thẩm định thôn NTM kiểu mẫu.

Đã hoàn thiện hồ sơ sơ 05 sản phẩm chuyển tiếp của năm 2022 và hướng dẫn các chủ thể xây dựng, hoàn thiện hồ sơ 02 sản phẩm năm 2023 trình Hội đồng OCOP cấp huyện, cấp tỉnh chấm xếp hạng.

-Sản xuất công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại:Giá trị sản xuất ước đạt 146,9 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, khởi công mới các dự án theo KH đầu tư công năm 2022-2023; hoàn thiện Quy hoạch. Các Bộ, ngành Trung ương về khảo sát thực địa để làm cơ sở báo cáo Chính phủ thành lập thị trấn Hậu Hiền, sáp nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa. Trong tháng thành lập mới 05 doanh nghiệp. Tính đến 21/02/2023, đã giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đạt 6,9%, vốn mục tiêu có tính chất đầu tư đạt 11,8%, vốn huyện đạt 17% kế hoạch.

-Công tác thu, chi ngân sách và quản lý tài nguyên, môi trường:Ước thu NSNN tháng 02 đạt 14,1 tỷ, lũy kế 02 tháng đạt 19,5 tỷ đồng đạt 4,7% DT tỉnh giao, 2,0% DT huyện giao; Chi ngân sách đảm bảo dự toán, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Hoạt động tín dụng vay sản xuất, kinh doanh và cho vay ưu đãi các đối tượng chính sách cơ bản đảm bảo phục vụ sản xuất kinh doanh.

Trong tháng đã thực hiện cấp được 26 giấy CN; hoàn thành công tác thống kê, kiểm kê đất đai năm 2022. Tổ chức đấu giá thành công 14 lô đất tại khu dân cư đất San, thôn Đồng Thanh xã Minh Tâm, số tiền thu được là 12,2 tỷ đồng. Tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản. Chỉ đạo tổng vệ sinh môi trường sau Tết Quý Mão năm 2023.

- Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo:Chỉ đạo tổ chức Lễ Tuyên dương, khen thưởng cho 45 giáo viên và 95 học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh cấp tỉnh năm học 2022-2023. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Chỉ đạo tổ chức khảo sát chất lượng đội tuyển học sinh giỏi lớp 8 toàn huyện.

- Lĩnh vực Văn hóa thông tin, thể dục thể thao:Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội; Lễ khánh thành khu di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa (giai đoạn 1967-1973) tại xã Thiệu Viên gắn với kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 76 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hoá (20/02/1947-20/02/2023); lễ giao nhận quân năm 2023; chỉ đạo tổ chức thành công Hội thao mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão. Trong tháng 02, đã xây dựng được 04 chương trình bản tin truyền hình Thiệu Hóa.

-Lĩnh vực Lao động - TBXH:Trong dịp tết nguyên đán Quý Mão, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các xã, thị trấn, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đã trao22.927suất quà Tết trị giá9,79tỷ đồng cho các hộ chính sách, người có công, hộ gia đình khó khăn... Công tác giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm.

- Lĩnh vực y tế:Tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, trong tháng đã khám 8.570 lượt người, giảm 7,6% so với CK. Công tác y tế dự phòng được tăng cường, tuyên truyền phòng các loại dịch bệnh phát sinh ở thời điểm giao mùa, công tác quản lý vệ sinh ATTP được đảm bảo, đặc biệt trong dịp đầu năm và mùa Lễ hội Xuân năm 2023.

2. Công tác quốc phòng - an ninh

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định. Các lực lượng vũ trang đã bám sát cơ sở, tăng cường tuần tra, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Tổ chức thành công Lễ giao nhận quân năm 2023 đảm bảo trang trọng, chặt chẽ với 184 công dân lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao. Chuẩn bị tốt Lễ ra quân huấn luyện Chuyển trạng thái SSCĐ tại Núi Tử, xã Thiệu Quang. Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023.

Lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ; ngăn chặn các hành vi tàng trữ, buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép, trong dịp Tết đã tuyên truyền, vận động thu hồi được 7,6 kg pháo các loại (230 quả pháo) và 06 vũ khí thô sơ, 04 viên đạn quân dụng, 05 súng tự chế và 01 ống ngắm; trong tháng lực lượng công an đã giải quyết 01 vụ liên quan đến an ninh trật tự, giảm 08 vụ so với tháng 01/2023.

3.Công tác xây dựng Đảng,chính quyền, đoàn thể

-Công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; tổ chức sưu tầm, vận động hiến tặng các hiện vật, kỷ vật, tài liệu, văn bản để trưng bày góp phần tổ chức thành công Lễ Khánh thành khu Di tích Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa giai đoạn 1967-1973 tại xã Thiệu Viên. Chỉ đạo mở lớp bồi dưỡng nhận thức Cảm tình Đảng (đợt 1 năm 2023). Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X, về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình mới. Chỉ đạo hướng dẫn xét chọn, biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

-Công tác tổ chức,cán bộ:Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất điều động, luân chuyển 03 đồng chí; tham gia ý kiến điều động luân chuyển diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 02 đồng chí; cho thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ xã 03 đồng chí; thống nhất chủ trương bổ sung 03 đồng chí Đảng ủy viên tại các đơn vị. Thống nhất giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân xã 14 đồng chí. Chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028. Tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ và giải pháp phát triển đảng viên năm 2023. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và chính sách cán bộ.

- Công tác kiểm tra, giám sát:Lãnh đạo, chỉ đạo UBKT Huyện ủy, giám sát thường xuyên theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ kiểm tra do cấp ủy giao. Xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền quản lý. Thẩm định nhân sự để giới thiệu bổ nhiệm một số chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Chỉ đạo tập trung giải quyết đơn thư, kiến nghị ngay tại cơ sở đảm bảo quy định.

- Hệ thống dân vậntích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc tại cơ sở. Chỉ đạo ban hành kế hoạch về việc xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”. Tiếp tục rà soát vận động các hộ nghèo sinh sống trên sông đủ điều kiện đề nghị cấp đất ở, hỗ trợ kinh phí xây nhà ở. Đẩy mạnh thực hiện phong trào vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh trên địa bàn huyện.

- Hoạt động của HĐND - UBND huyệntổ chức thành công kỳ họp lần thứ 14, kỳ họp chuyên đề miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND huyện. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để chỉ đạo, điều hành nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; quan tâm chăm lo đời sống nhân dân. Chỉ đạo gieo trồng vụ Chiêm Xuân đảm bảo đúng lịch thời vụ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm đang thi công. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, quan tâm đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

-MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hộivận động hội viên, đoàn viên, Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực thi đua lao động sản xuất xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu, chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP cho các sản phẩm. Tăng cường chỉ đạo các địa phương tiếp tục phát động phong trào vận động Nhân dân hiến đất, mở rộng đượng giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh, trong 2 tháng đầu năm đã vận động Nhân dân hiến trên5.500m2đất (nổi bật có các xã Thiệu Hợp, Thiệu Giao, Thiệu Vận). Tiếp tục chỉ đạo triển khai xây dựng, nâng cao hiệu quả các mô hình, các câu lạc bộ phát triển kinh tế, vệ sinh môi trường, phân loại rác thải, vệ sinh an toàn thực phẩm, đường hoa, cây xanh, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.... đến nay có 36/125 Công Đoàn cơ sở tổ chức Đại hội nhiệm kỳ thành công tốt đẹp, Liên đoàn Lao động huyện bầu bổ sung BTV, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện.Hội Nông dân huyệnphối hợp rà soát nhân sự Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn, đến nay có 06/25 đơn vị cơ sở tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Trịnh Văn Đệ

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG,ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÙ ĐỊCH

TẠO SỨC ĐỀ KHÁNG ĐỂ KHÔNG MẮC

"CĂN BỆNH" NGUY HIỂM

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII đối với nội dung về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, cơ hội, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc"... Để tránh hệ lụy nguy hiểm từ "căn bệnh" này, chúng ta cần hiểu rõ nguyên nhân, từ đó có biện pháp phòng, chống hiệu quả.

Xét về nguyên nhân khách quan, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và vận hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là môi trường xã hội mới làm sản sinh ra những yếu tố tích cực của mỗi con người, như: Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đổi mới trong các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội...Tuy nhiên, mặt trái của cơ chế thị trường cùng với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ thông tin, internet, mạng xã hội phát triển rất nhanh với nhiều thông tin đa chiều, nhạy cảm đã tác động mạnh, ảnh hưởng đến mỗi cán bộ, đảng viên.

Chính trong môi trường đó, các thế lực thù địch với cách mạng nước ta đã sử dụng nhiều chiêu trò, thủ đoạn chống phá vừa ngấm ngầm, vừa công khai, hết sức tinh vi, xảo quyệt.

Cách thức phổ biến là: Lợi dụng văn học, nghệ thuật để cài cắm văn hóa, tư tưởng xấu độc, phản động; dùng tiền tài, địa vị mua chuộc, lôi kéo, làm tha hóa cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức quyền; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, nhất là mạng xã hội nhằm xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước ta; lợi dụng các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo và các sự việc tiêu cực... để suy diễn, quy chụp, vu khống, bôi nhọ chế độ; kích động, cổ vũ các đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị lên mạng xã hội bày tỏ ý kiến chống đối Đảng, Nhà nước; xúi giục lực lượng do chúng tài trợ gây rối loạn chính trị, xã hội, lôi kéo cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là công nhân, giới trẻ biểu tình, đình công, tiến tới bạo loạn lật đổ theo kiểu "cách mạng màu" v.v..

Về nguyên nhân chủ quan, lúc nào, ở đâu tổ chức Đảng không cảnh giác, không tích cực, chủ động trong công tác phòng, chống "diễn biến hòa bình", để tiêu cực lấn lướt tích cực, không làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng thì ở đó dễ có cán bộ, đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thực tiễn cũng đã cho thấy, chính bản thân những cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh, thiếu tinh thần cảnh giác, không làm chủ được mình đã bị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nói và viết trái với đường lối, quan điểm của Đảng, thậm chí rơi vào vòng xoáy tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật và đạo đức, lối sống. Theo thông tin tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu,Ban Chấp hành Trung ương Đảngkhóa XIII vừa được tổ chức, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 413 tổ chức Đảng và gần 5.600 đảng viên vi phạm, trong đó có nhiều vi phạm về chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm, tham nhũng, cố ý làm trái các quy định của pháp luật...

Trong 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 295 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái, tăng 117 đảng viên so với cùng kỳ năm 2021.Điều đó cho thấy, mặc dù Đảng, Nhà nước ta đã tăng cường các biện pháp phòng, chống, thế nhưng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vẫn diễn ra và đây là “căn bệnh” vô cùng nguy hiểm, cần phải tiếp tục quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi.

Nhận thức rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan là căn cứ khoa học để chúng ta đề ra những giải pháp phòng, chống có hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong thời gian tới. Theo đó, cần tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:

Trước hết, phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên ở cơ sở. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, bởi vì, nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng có được giữ vững và nâng cao, phải trên cơ sở từng cán bộ, đảng viên nắm vững những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Để thực hiện tốt việc này, cần chú trọng việc nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng về lý luận chính trị, pháp luật, tránh tình trạng nặng về hình thức, còn nội dung giảng dạy chưa đạt được độ sâu sắc, thuyết phục, chưa gắn với thực tiễn kinh tế-xã hội đang diễn ra. Đặc biệt, phải kiên quyết khắc phục hiện tượng dạy học không nghiêm túc, dùng “cơ chế, quan hệ” để đạt được điểm cao và đủ điều kiện được cấp chứng chỉ, văn bằng về trình độ lý luận chính trị...

Ở cơ sở, nhất là chi bộ tại địa phương, khu dân cư, cần chú trọng tận dụng, phát huy kiến thức, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nghỉ hưu có nhận thức, trình độ lý luận cao, uy tín, bản lĩnh chính trị vững vàng để tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng; làm nòng cốt trong việc định hướng tư tưởng ở cơ sở, kịp thời vạch trần những âm mưu, thủ đoạn, quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận rõ đúng-sai, tốt-xấu, không dao động tư tưởng.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng phải tích cực, chủ động đấu tranh với những thông tin xấu, độc trên các mạng xã hội và trong những ấn phẩm do thế lực phản động, thù địch tuồn vào nước ta nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Giải pháp này rất quan trọng, bởi vì, các thông tin xấu độc đang được lan truyền bằng nhiều loại phương tiện, đặc biệt là trên các mạng xã hội, xuất hiện thường xuyên, liên tục và hết sức nguy hiểm; trong khi những thông tin chính thống phản bác lại thông tin xấu độc, sai sự thật này lại chưa kịp thời, thậm chí nhiều lúc còn "bỏ ngỏ", mặc cho các thế lực thù địch, phản động đăng tải những thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc, sai trái. Điều đó dẫn đến không ít cán bộ, đảng viên hoài nghi, bị lây nhiễm những tư tưởng, thông tin xấu độc, dần trở thành “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Việc đặc biệt quan trọng là Đảng, Nhà nước cần tiếp tục xử lý nghiêm khắc những đối tượng tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật và đạo đức, lối sống; kiên quyết làm trong sạch đội ngũ nhằm củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đây là giải pháp cực kỳ quan trọng trong tình hình hiện nay, nếu chúng ta không làm tốt thì sẽ làm mất niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời, các thế lực thù địch với cách mạng nước ta sẽ lợi dụng những vụ việc tiêu cực để thổi phồng, quy chụp, tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu chế độ.

Cùng với thường xuyên chủ động, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch đội ngũ, bảo đảm không có "vùng cấm", xử lý nghiêm khắc bất kể người vi phạm là ai, Đảng, Nhà nước cần chủ động công khai, minh bạch các vụ việc, đối tượng vi phạm để nhân dân được biết và góp phần cảnh báo, răn đe; tránh để các đối tượng thù địch lợi dụng "tung hỏa mù", sử dụng "thuyết âm mưu", gây hoang mang, dao động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Biện pháp hết sức quan trọng nữa là phải tổ chức thực hiện nghiêm túc sinh hoạt tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa theo Kết luận 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII gắn với thực hiệnChỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải duy trì thực hiện nền nếp, nghiêm túc, chặt chẽ chế độ sinh hoạt tự phê bình và phê bình, nhất là ở cấp chi bộ, bởi lẽ, chi bộ là nơi mọi cán bộ, đảng viên thường xuyên sinh hoạt, gắn bó chặt chẽ và hiểu rõ về nhau cả về ưu điểm, nhược điểm, những mối quan hệ xã hội và nguy cơ mắc sai lầm, khuyết điểm... Sinh hoạt tự phê bình và phê bình nếu làm tốt, chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả thiết thực trong việc phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; giảm vụ việc cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, kỷ luật và đạo đức, lối sống; không để cán bộ, đảng viên sa ngã, vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong cơ quan, tổ chức, địa phương...

Ngoài những giải pháp chủ yếu nêu trên, để phòng, chống hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, cần tiến hành đồng bộ các giải pháp về công tác chính sách, chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần; tiến hành công tác tổ chức-cán bộ và khen thưởng, kỷ luật thực sự dân chủ, khách quan, bảo đảm cho cán bộ, đảng viên thực sự "tâm phục, khẩu phục", tránh nảy sinh tư tưởng bất mãn, tiêu cực; thực hiện đúng quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị...

Khi cán bộ, đảng viên có nhận thức đúng, thực sự thông suốt về tư tưởng, những vướng mắc được giải quyết kịp thời thì sẽ có sức đề kháng tốt, không mắc "căn bệnh" nguy hiểm "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Ban Biên tập


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

HỌC TẬP THEO ĐỨC TÍNH KHIÊM TỐN CỦA BÁC HỒ

ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là linh hồn, ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong suốt hơn nửa thể kỷ qua. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta, nhân dân ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của toàn dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành, phát triển trên cơ sở kế thừa, chọn lọc những tư tưởng, giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam, phù hợp với thực tiễn hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam. Cùng với đó là sự tiếp thu và vận dụng sáng tạo tinh hoa văn hóa nhân loại: văn hóa phương Đông và phương Tây mà đỉnh cao là chủ nghĩa Mác - Lênin; trong đó, nét đặc sắc chính là sự kết hợp các giá trị truyền thống của văn hóa phương Đông với thành tựu hiện đại của văn minh phương Tây và tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin trên nền tảng những tri thức văn hóa tinh túy, chắt lọc, hấp thụ được tích lũy qua thực tiễn. Đặc sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh là sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, đạo đức và phong cách; là quan điểm và tấm gương mẫu mực của người chiến sĩ cộng sản trung thành và kiên định lý tưởng cách mạng, luôn đặt lợi ích của Đảng, dân tộc và nhân dân lên trên hết, luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân; luôn cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; là phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, phong cách làm việc dân chủ, khoa học; phong cách ứng xử văn hóa, nhân văn, trọng nghĩa tình, nói đi đôi với làm, sống giản dị, hòa đồng với thiên nhiên,v.v.. tự mình nêu gương về đạo đức cách mạng, thể hiện sinh động, tự nhiên, đầy cảm hóa trong công tác và ứng xử hằng ngày.

Hằn sâu trong kí ức của bao người con đất Việt, hình ảnh Bác Hồ, người lãnh tụ vĩ đại, người cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc luôn gắn liền với đức khiêm tốn, giản dị. Bác của chúng ta là một tấm gương sáng ngời về đức tính giản dị. Mặc dù là Chủ tịch nước, là nguyên thủ của một quốc gia nhưng Bác Hồ lại có một cuộc sống hết sức giản dị. Nơi làm việc cũng là nơi ở của Người chỉ là một ngôi nhà sàn đơn sơ với các đồ đạc đủ dùng ở mức tối thiểu và cần thiết nhất. Hàng ngày, Người thường dùng bữa với vài ba món ăn dân dã, đơn giản. Trang phục Người thường mặc nhất là bộ bà ba nâu, bộ ka ki vàng và đôi dép cao su…Sự giản dị của Người còn thể hiện ở trong từng lời nói luôn luôn ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Nói về chủ nghĩa xã hội, Người nói một cách thật dễ hiểu là “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành, ốm đau được chữa bệnh”.

Bên cạnh phong cách giản dị, Hồ Chí Minh còn có một đặc điểm rất nổi bật đó là sự khiêm tốn, khiêm nhường. Đây là những đức tính cao quý nhất của Hồ Chí Minh mà chúng ta hiện nay đang học tập và noi gương theo. Sự khiêm tốn của Bác Hồ được tích lũy và rèn luyện trong suốt cuộc đời cách mạng, có nhiều câu chuyện, khoảnh khắc kể về Bác, về đức tính khiêm tốn và giản dị, ở những câu chuyện ấy đều để lại cho chúng ta những bài học sâu sắc và quý báu. Bác không nhận mình là nhà thơ chuyên nghiệp mà chỉ nhận mình có tấm lòng yêu thơ, trong khi Bác có nhiều tác phẩm thơ nổi tiếng được ghi nhận; Tổ quốc tôn vinh Bác là công dân số một và quyết định trao tặng Huân chương cao quý nhất của nước ta là Huân chương Sao Vàng nhưng Bác không nhận vì Bác cảm thấy chưa xứng đáng, vì lúc bấy giờ miền Nam chưa giải phóng thì Bác chưa hoàn thành nhiệm vụ. Bác nghĩ, Bác đi đến nơi và chưa về đến chốn nên hoãn việc trao tặng đó lại, Bác muốn trao tặng Huân chương đó cho một người, đó là bác Tôn Đức Thắng (vì Bác Tôn ở An Giang, nơi đại diện cho cả miền Nam, thành đồng của Tổ quốc). Vậy là lúc Bác đi xa, trên ngực không một tấm huân chương nào.

Khiêm tốn, giản dị là một trong những đức tính quan trọng nhất của con người. Con người khiêm tốn là một con người hoàn toàn biết mình, hiểu người, không tự mình đề cao vai trò, ca tụng chiến công của cá nhân mình cũng như không bao giờ chấp nhận một tinh thần chủ bại mang nhiều mặc cảm của cuộc đời đối với mọi người. Khiêm tốn là tính nhã nhặn, biết sống một cách nhún nhường, luôn luôn hướng thượng, tự khép mình vào những khuôn thước của cuộc đời, bao giờ cũng nêu cao tinh thần học hỏi, không khoe khoang, không tự đề cao cá nhân mình với người khác. Càng muốn tạo ấn tượng, khoe khoang để lôi kéo sự chú ý của người khác, chúng ta chỉ càng tạo ra một kết quả ngược lại. Vì thật ra, chính sự khiêm nhường đáng quý mới tạo được ấn tượng tốt đẹp hơn là sự kiêu căng, thích tỏ ra hơn người. Ở đâu có tính khiêm tốn thì ở đó sẽ ít khi xảy ra giận dữ hay xung đột, bất hòa. Tính khiêm tốn không thể đồng hành được với việc quá đề cao bản thân, lúc nào cũng xem mình là “cái rốn của vũ trụ”. Thay vào đó là sự xem trọng, đề cao và không ngại học hỏi từ mọi người xung quanh. Hồ Chí Minh từng nói: “Công trạng của cá nhân chủ yếu là nhờ tập thể mà có. Vì vậy người có công trạng không nên tự kiêu mà cần khiêm tốn. Khiêm tốn và rộng lượng, đó là hai đức tính mà người cách mạng nào cũng phải có hay “...Khiêm tốn là một đạo đức mà mọi người cách mạng phải luôn luôn trau dồi”.

Việt Nam ta đang trên đà phát triển và có vị trí trên trường quốc tế; nhịp sống hiện đại dẫu có nhiều đổi thay để phù hợp với sự vận động của xã hội, nhưng những giá trị đạo đức mà Bác Hồ để lại cho chúng ta vẫn còn nguyên giá trị, trong đó khiêm tốn là một trong những đức tính của Bác mà mỗi chúng ta phải rèn luyện và học tập. Tính khiêm tốn là thể hiện đúng mức, không tự cao, tự đại, quan liêu, cửa quyền, hống hách. Sự khiêm tốn của người cán bộ có nghĩa là luôn ý thức và thái độ đúng mức trong việc nhìn nhận, đánh giá bản thân, không tự lấy làm thỏa mãn những gì mình đã đạt được mà không tự phấn đấu, học tập để tiếp tục vươn lên; không tự đánh giá mình quá cao và tỏ ra coi thường người khác và ngược lại, khiêm tốn nhưng không rụt rè, nhút nhát, tự ti; là cán bộ phải khiêm tốn mới được nhân dân gần gũi, tin tưởng, mới cho ta những điều cần biết, mới nhiệt tình giúp ta sửa chữa khuyết điểm, đồng thời phối hợp tốt với các ngành, đặc biêt là các cơ quan tư pháp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Thực hành khiêm tốn, không chỉ ngày một ngày hai mà cần phải cả một quá trình, bởi lẽ bản chất của mỗi chúng ta ai cũng có cái tôi của cá nhân mình, ai cũng muốn được tán dương, khen thưởng khi đạt được những thành tích nhất định và chúng ta không phủ nhận những cảm xúc ấy, vì nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu và hoàn thiện. Tuy nhiên, chúng ta hãy để những cảm xúc đó trôi qua nhanh chóng và hãy tự khiêm tốn với những điều ấy, nếu chúng ta không biết khiêm tốn, chúng ta sẽ dễ dàng chìm đắm trong men say của chiến thắng, tự cho mình là giỏi nhất, xem thường người khác, gây mất đoàn kết trong cơ quan, đơn vị, thiếu ý chí phấn đấu và dễ bị tha hóa về mặt đạo đức trong tương lai. Như vậy,theo lời dạy của Bác: “khiêm tốn là một đạo đức mà mọi người cách mạng phải luôn luôn trau dồi”.

Để rèn luyện tính khiêm tốn, tập thể và mỗi Đảng viên cần phải:Thực hành nêu gương: Đối với những đồng chí giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo, điều hành cần tích cực nêu gương về đức tính khiêm tốn để các đồng chí, đồng nghiệp lấy làm tấm gương sáng để cùng noi theo và học tập. Trong mỗi cuộc họp, sinh hoạt của đơn vị, đồng chí lãnh đạo cần nhắc nhở các đồng chí trong đơn vị về thực hành theo tấm gương đại đức Hồ Chí Minh thông qua những mẩu chuyện về người.

Không so sánh:Vốn dĩ mỗi người khi sinh ra, không ai là hoàn mỹ, ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu của riêng mình. Do đó, trong công việc, mỗi chúng ta hãy tự đặt mục tiêu và giới hạn cho chính bản thân mình, không nên đem sự hơn thua ra so sánh với những người đồng chí, đồng nghiệp khác. Khi chúng ta đạt được một thành tích, một giải thưởng cao, cũng không nên lấy nó làm mẫu số chung để so sánh với những người khác, điều này dễ gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến sự phát triển của một tập thể và chính bản thân của đồng chí ấy. Bên cạnh đó, khi chúng ta góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp của mình thì thái độ hòa nhã, tế nhị là điều rất cần thiết. Vì mục đích của việc góp ý là để giúp đỡ đồng chí trong đơn vị được hoàn thiện và phát triển hơn chứ không phải thông qua việc góp ý mà đề cao bản thân và hạ thấp người khác.

Nhận ra khuyết điểm của bản thân:Như đã đề cập như trên, mỗi chúng ta, ai cũng có những khuyết điểm và hạn chế mà tự thân không thể phát hiện. Muốn nhận ra khuyết điểm của bản thân, chúng ta hãy lắng nghe những sự góp ý cũng như những lời khuyên từ người khác, cố gắng tìm hiểu những điều chưa tốt của bản thân để khắc phục và chia sẻ cách mà bản thân đã chinh phục được mục tiêu để mọi người cùng rèn luyện và thay đổi.

Học mọi lúc mọi nơi: Học mà tác giả muốn đề cập ở đây chính là học thái độ sống, chúng ta nên tìm hiểu về những tấm gương người tốt, việc tốt và thực hành theo họ, không phân biệt trình độ văn hóa, tuổi tác, ngôn ngữ…

Những lời căn dặn của Bác Hồ về tính khiêm tốn vẫn còn nguyên giá trị và tính thời sự trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Học tập, làm theo đức tính khiêm nhường và tình thương bao la của Hồ Chí Minh chính là xây dựng cho mình một bản lĩnh và trí tuệ, tình thương và lòng bao dung, độ lượng với con người, với đồng chí, đồng đội, là đức khiêm tốn, sự cầu thị tiến bộ, ý chí quyết tâm vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời xứng đáng là người “đày tớ” thật trung thành và tận tụy của nhân dân./ Ban Biên tập

HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ THIỆU LONG VỚI

PHONG TRÀO “CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU”

Những năm qua, phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" đã trở thành một trong những động lực lớn thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Thiệu Long phát huy truyền thống, phẩm chất anh "Bộ đội Cụ Hồ", tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, trong năm qua, Ban Chấp hành Hội CCB xã và các chi hội cơ sở đã tích cực triển khai tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu đến toàn thể cán bộ, hội viên trong toàn xã. Tuyên truyền, lan tỏa các gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình, điển hình tiên tiến; có biện pháp giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương và các nhiệm vụ công tác Hội...thu hút hàng trăm lượt cán bộ, hội viên tham gia.

Hội đã thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch đi ngược với lợi ích của Nhân dân, xuyên tạc đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tích cực đấu tranh tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội, ổn định tình hình chính trị trong nội bộ Nhân dân.

Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã góp phần tăng cường đoàn kết, gắn bó đồng đội, thúc đẩy hoạt động nghĩa tình, chăm lo các đối tượng chính sách và xây dựng Hội trong sạch vững mạnh. Trong năm qua, Hội đã phát động hội viên đóng góp ủng hộ Quỹ xóa nhà tranh dột nát số tiền 11 triệu đồng, Quỹ đền ơn đáp nghĩa 20 triệu đồng. Phối hợp với Hội cấp trên hỗ trợ làm nhà cho hai hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 80 triệu đồng. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách tạo điều kiện cho cán bộ hội viên và Nhân dân tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập với tổng nguồn vốn nhận ủy thác cho vay dư nợ 4,3 tỷ đồng.

Hưởng ứng Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, Hội CCB xã đã vận động cán bộ, hội viên Hội CCB đóng góp kinh phí, nguồn lực góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong năm, Hội đã phối hợp với UB MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội trong xã vận động 218 hộ thuộc 6 thôn tích cực hưởng ứng phong trào “Hiến đất mở đường” mở rộng đường giao thông, xây dựng các công trình công cộng, với tổng diện tích đất đã hiến hơn 2.803m2. Bên cạnh đó, người dân các thôn còn ủng hộ hàng nghìn ngày công để kiến thiết, xây dựng hệ thống giao thông trên địa bàn xã. Điển hình, tiêu biểu là Nhân dân thôn Phú Lai hiến 1.070,9m2, thôn Minh Đức 988m2... Từ nguồn hỗ trợ của địa phương và sự vào cuộc tích cực của người dân, tính đến hết tháng 10/2022, toàn xã đã đầu tư thi công các tuyến giao thông: Bê tông hóa hơn 5,55km, thảm nhựa 300m, nâng cấp và làm mới 3,63km mương tiêu thoát nước trong khu dân cư, hoàn thiện 1.250 tâm đan đậy cống rãnh...Xây dựng mới 9.480m2tường rào mẫu thống nhất và trát áo lại cho các đoạn tường rào đã xuống cấp. Hội đã đảm nhận chỉnh trang khu trung tâm nhà văn hóa, 6/6 đơn vị đã có tủ sách pháp luật. Khuôn viên các Nhà văn hóa các thôn đã được Hội tham gia chỉnh trang xây dựng, nâng cấp các thiết chế trong khuôn viên.

Đối với Phong trào bảo đảm quốc phòng, an ninh, Hội đã tăng cường phối hợp với chính quyền, công an, quân sự tuyên truyền, vận động hội viên CCB, Nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, quốc phòng; động viên con, em lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo 100% chỉ tiêu huyện giao.

Với những việc làm thiết thực, ý nghĩa kể trên, Hội CCB xã Thiệu Long liên tục là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu", nhiều cá nhân được các cấp khen thưởng. Trong năm 2023, Hội tiếp tục xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện phong trào thi đua "CCB gương mẫu", nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế dân chủ trong nội bộ và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến…Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023.

Đỗ Thị Lan

CV Ban Tuyên giáo Huyện ủy

GƯƠNG MỘT CÁN BỘ

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN LÀM THEO LỜI BÁC

Trong hơn hai năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thiệu Hóa luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; trong quá trình đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã có nhiều cán bộ, chiến sỹ gương mẫu trong học tập và làm theo Bác, tiêu biểu có Trung tá Lê Đình Trọng - Phó Chỉ huy trưởng - Ban CHQS huyện.

Trung tá Lê Đình Trọng sinh ra và lớn lên trên quê hương Đông Tiến, Đông Sơn, Thanh Hóa, có bố, anh trai là cán bộ trong Quân đội; năm 1999, nối nghiệp cha, anh thi đậu Trường Sỹ quan Lục quân 1, học xong ra trường về công tác tại Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1. Với cương vị là trung đội trưởng, phó đại đội trưởng, sau đó chuyển công tác về Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đảm nhiệm trợ lý, giáo viên, được cấp trên giao nhiệm vụ, điều động đảm nhiệm chức vụ Phó Tham mưu trưởng, rồi Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thiệu Hóa…Dù ở bất cứ đâu, cương vị nào, anh luôn xác định đúng rõ nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người quân nhân cách mạng, luôn ra sức học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, không ngừng học hỏi, trau dồi phẩm chất đạo đức, kiến thức, phương pháp, tác phong công tác, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào quá trình công tác của đơn vị, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.

Là một người cán bộ quân sự, anh luôn xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu, tác chiến, xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch, tổ chức hiệp đồng và triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Có vốn kiến thức học tập tại trường và những kinh nghiệm trong công tác, nhất là công tác quân sự, quốc phòng địa phương, trên cương vị Phó Tham mưu trưởng, đồng chí Lê Đình Trọng luôn chủ động, tích cực tham mưu, giúp Tham mưu trưởng duy trì, điều hành đơn vị thực hiện tốt nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng chặt chẽ, nghiêm túc theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Trên cương vị Phó Chỉ huy trưởng, Phó Bí thư chi bộ Ban Tham mưu, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự huyện, đồng chí luôn xác định rõ chức trách, nhiệm vụ được đảm nhiệm, có thái độ cầu thị, ý chí phấn đấu vươn lên, không ngại khó khăn, gian khổ, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển quân, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên, phương tiện kỷ thuật, quan tâm chăm lo công tác bảo đảm hậu cần, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng bữa ăn, cải thiện đời sống bộ đội. Ngoài ra, trong cuộc sống đời thường, đồng chí thường xuyên thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ, quan tâm chủ ý bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, tạo môi trường làm việc tốt nhất cho cán bộ, chiến sỹ khi thực hiện nhiệm vụ.

Với những kết quả, thành tích trong quá trình công tác, anh luôn được chỉ huy cấp trên đánh giá cao và đã được các cấp tặng nhiều phần thưởng xứng đáng, liên tục nhiều năm được khen thưởng ở cấc cấp, các ngành, danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; năm 2014 được Bộ Quốc phòng tặng “Bằng khen”, đặc biệt, năm 2015, đồng chí được Bộ trưởng Quốc phòng tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quân”. Phát huy thành tích đã đạt được thời gian qua, Trung tá Lê Đình Trọng tiếp tục ra sức phấn đấu rèn luyện, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”.

Thiếu táNguyễn Minh Tuấn

Trợ lý chính trị BCHQS huyện

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

KẾT QUẢ NỔI BẬT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰNĂM 2022

Năm 2022 là năm thứ ba, hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án dân sự. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh, cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo THADS, sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành đoàn thể các cấp. Với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thiệu Hóa đã quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao theo chức năng nhiệm vụ.

Trong năm, Chi cục THADS huyện Thiệu Hóa đã khẩn trương, tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp thực hiện nhiệm vụ THADS được giao trên tất cả các mặt công tác. Việc thi hành các khoản nợ của tổ chức tín dụng, ngân hàng được tập trung chỉ đạo giải quyết; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục được quan tâm thực hiện nghiêm túc; công tác thi hành án dân sự có những chuyển biến tích cực: Số giải quyết xong về việc, về tiền đều đạt và vượt chỉ tiêu được Tổng cục và Cục THADS giao(về việc đạt tỉ lệ 85,76%, so với chỉ tiêu được Ngành giao là 82,6%, vượt chỉ tiêu 3,16%; về tiền đạt tỉ lệ 52,73 %, so với chỉ tiêu được Ngành giao là 42,2%, vượt 10,5%); không để xảy ra khiếu nại, tố cáo và bồi thường nhà nước trong hoạt động THADS. Việc xác minh, phân loại án, kê biên, định giá, xử lý tài sản thi hành án được thực hiện chặt chẽ; đã tổ chức cưỡng chế được một số việc đối với người phải thi hành án có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành. Việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm thi hành án được quan tâm thực hiện, đảm bảo đúng quy trình. Công tác tự kiểm tra được tăng cường, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai sót, vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án; không có cán bộ, công chức thi hành án vi phạm kỷ luật do cố ý làm trái các quy định của pháp luật. Ban Chỉ đạo THADS huyện đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong hoạt động THADS trên địa bàn. Năm 2022, Chi cục THADS huyện Thiệu Hóa được Cục trưởng Cục THADS tỉnh tặng Giấy khen vì đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự 19/7/1946-19/7/2022; Giấy khen trong đợt thi đua nước rút về đích năm công tác. Tập thể đơn vị được Cục THADS tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và được Cục trưởng tặng giấy khen. Đối cá nhân: Có 02 Chiến sỹ thi đua cơ sở và 03 Giấy khen của Cục trưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2022; 01 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 01 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Đơn vị nằm trong tốp dẫn đầu của tỉnh về kết quả thi hành án dân sự năm 2022. Những kết quả này đã góp phần đáng kể vào ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện.

Có được kết quả như trên là nhờ sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, người lao độngcủa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thiệu Hóa, sự chỉ đạo, điều hànhsâu sát, quyết liệt của lãnh đạo Cục, Thủ trưởng đơn vị, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Công tác tổ chức thi hành án cơ bản đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, những vụ việc có điều kiện thi hành dứt điểm; án liên quan đến tín dụng ngân hàng được quan tâm thực hiện và đạt kết quả khả quan. Các mặt công tác được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra, nội bộ đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương và tinh thần trách nhiệm của công chức, người lao động được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác THADS, hành chính vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Vẫn còn một số vụ việc phức tạp kéo dài đã được tập trung xử lý, giải quyết nhưng vẫn chưa xong; kết quả thi hành án về việc và tiền liên quan đến tín dụng, ngân hàng tuy đạt tỷ lệ cao hơn cùng kỳ năm 2021 song số việc và tiền còn phải thi hành chuyển kỳ sau còn nhiều. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ thi hành án vẫn còn thiếu sót, vi phạm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị chưa thực sự đáp ứng đòi hỏi hiện nay.

Phát huy kết quả thành tích đã đạt được năm 2022, bước sang năm 2023 với niềm tin mới, thắng lợi mới, cán bộ, công chức, người lao động ngành THADS tỉnh Thanh Hóa nói chung và Chi cục THADS huyện Thiệu Hóa nói riêng, tập thể đơn vị quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu trở thành lá cờ đầu trong hệ thống các cơ quan THADS trong tỉnh, góp phần vào sự nghiệp phát triển tỉnh Thanh Hóa trở nên một tỉnh kiểu mẫu và có những đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện nhà. Tập thể lãnh đạo đơn vị sẽ tập trung chỉ đạo, khắc phục những tồn tại hạn chế, từng bước đồng bộ hóa các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao; đẩy mạnh công tác tự kiểm tra; công tác phối hợp; rà soát, tổ chức thi hành có hiệu quả những vụ việc có điều kiện thi hành có giá trị lớn, đặc biệt là án tín dụng, ngân hàng. Đồng thời, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạocủa Ban Chỉ đạo THADS huyện, chính quyền địa phương và tăng cường phối hợp với cơ quan, ban ngành trên địa bàn; kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành án; Khắc phục và hạn chế tối đa những sai sót, vi phạm sảy ra trong việc tổ chức thi hành án. Đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương xây dựng đội ngũ Chấp hành viên, công chức có năng lực, có bản lĩnh vững vàng, chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ và tập thể đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023.

Tin bài: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thiệu Hóa

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA XÃ MINH TÂM

Minh Tâm là xã giàu tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp và buôn bán nhỏ. xã Minh Tâm có tổng diện tích đất tự nhiên là 1.041ha, dân số 10.381người, mật độ dân số 1.103 người/km², trong đó chủ yếu làm nông nghiệp, số còn lại tập trung ở các thôn Đồng Thanh, Đồng Tâm và một số ở Đồng Tiến là buôn bán tiểu thương ở chợ Hậu Hiền, một số hộ dân có nghề nuôi cá bột, đây cũng là một thế mạnh của Minh Tâm

Xã hiện nay có 10 thôn. Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trên tinh thần tự lực, người dân là chủ thể, bộ mặt nông thôn Minh Tâm đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể.

Đến tháng 10/2020, xã Minh Tâm đã được công nhận nông thôn mới, 19 thôn trong xã được công nhận thôn nông thôn mới. Với phương châm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc. Từ tháng 11/2020, xã Minh Tâm bắt đầu cho việc xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, thôn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Đây là một mục tiêu khó khăn đối với hạ tầng cơ sở và thực chất đời sống của một bộ phận Nhân dân trong xã. Muốn đạt được, Đảng bộ xã Minh Tâm xác định phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động toàn hệ thống chính trị, các ngành, đơn vị vào cuộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới", triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực.

Công tác tuyên truyền luôn phải đi trước một bước. Ban Chỉ đạo cùng với các cấp, ngành trong xã đã tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức, như: tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, gặp mặt trực tiếp qua đối thoại hoặc qua hội nghị, treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích trên các trục đường trong xã. Đồng thời với việc tuyên truyền, BCĐ xã có chủ trương đề ra nhiều hình thức kích cầu như: kích cầu xi măng cho làm đường giao thông, tường rào một mẫu, xây hố rác thải trong nhà; kích cầu mua sắm trang thiết bị nhà văn hoá, trồng, mua cây cảnh v.v

Các phong trào được các tổ chức chính trị xã hội làm mô hình điểm nhấn cho tổ chức mình, như: xây dựng điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi xã nông thôn mới của Đoàn Thanh niên; nhà sạch, vườn đẹp của Hội phụ nữ; thu gom rác thải, vệ sinh đồng ruộng của Hội Nông dân; tủ sách nhà văn hoá của Hội Cựu chiến binh...

Phong trào thi đua đã lan tỏa rộng khắp đến từng hộ gia đình nông thôn, ý thức tự lực, hợp tác của người dân, cộng đồng dân cư ngày càng được nâng cao. Cộng đồng dân cư, tổ chức xã hội đã đóng góp nhiều vật chất, công sức vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong 2 năm (2021 - 2022), Nhân dân đã tham giahiến đất mở rộng đường giao thông với diện tích 2.765m2,trong đócó những thôn hiến nhiều như thôn Đồng Tiến 1.059m2,nhiều hộ hiến đất mở rộng nút thắt giao thông từ bao đời, như: hộ ông Nguyễn Đình Khiết, Nguyễn Đình Ngạn thôn Đồng Bào; nhiều hộ hiến cả công trình kiên cố hàng trăm triệu đồng để thông thoáng đường giao thông trong làng…

Kết quả, đãlàmđược10.806mđườngbê tông; xây dựng7.721m tường rào một mẫu;đậy nắp 2.732mcống rãnh; làm được 15 tuyến đường điện sáng công cộngvớichiều dài 4.220m; vẽ hơn hơn 600m2 tranh tường, xây 3.800 m bồn hoa, đường hoa;chỉnh trang và mua sắm trang thiết bị 10/10 nhà văn hóa thôn; 10 thôn đãlắp dựng dụng cụ TDTT ngoài trời, biển số nhà, biển số đường,camera an ninh; vận động nhân dân mua thẻ BHYT đạt 95%;hỗ trợkích cầutrên 2.000 tấnxi măng cho các thôn;6/10 thônđãhợp đồng Công ty rác thải vận chuyển ra khỏi địa bàn, có 25 hộđãgắn biển nhà sạch vườn đẹp, 678 hộ xây hố rác phân loại rác thải hữu cơ tại gia đình, 2.000 hộ mua thùng nhựa chứa rác thải;sản phẩm bánh láBà Hà thôn Đồng Chí đã được công nhận sản phẩm OCOP đạt 3sao;

Trong công tác xây dựng nông thôn mới, huy động nguồn lực, có sự đóng góp của tổ chức, doanh nghiệp con em thành đạt ủng hộ với số tiền trên 400 triệu đồng, có những con em xa quê gửi về hàng trăm triệu đồng để ủng hộ các phong trào của xã, của thôn. Từ những kết quả trên, xã Minh Tâm đã được công nhận4 thôn thôn NTM kiểu mẫu, 02 thôn phấn đấu và đăng ký đoàn thẩm định của huyện được thẩm định cuối tháng 12/2022, xã đang phấn đấu được công nhận xã NTM nâng cao trong năm 2022.

Từ kết quả đạt được trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã Minh Tâm rút ra những bài học kinh nghiệm trong xây dựng phong trào như sau:

Một là, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt cùng sự quyết tâm, sâu sát và tính gương mẫu của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện thì sẽ đạt kết quả tốt trong xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp.

Hai là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo nhận thức đúng đắn về nội dung, mục đích ý nghĩa, giải pháp thực hiện Chương trình, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng, đặc biệt sự đồng thuận, chia sẻ về lợi ích, trách nhiệm của người dân để người dân tự nguyện, hăng hái tham gia thực hiện; khơi dậy sức mạnh cộng đồng; phải tạo phong trào thi đua, tạo sự cạnh tranh thực sự, thường xuyên, liên tục trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nuôi dưỡng ngọn lửa nông thôn mới (nông thôn mới có điểm bắt đầu, nhưng không có điểm kết thúc).

Ba là, sự kích cầu của Nhà nước chỉ là yếu tố đầu vào, tạo nền tảng như xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm, xây dựng thương hiệu,..., phải tạo động lực cho người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, từ đó khơi dậy tinh thần cộng đồng, sự chung tay góp sức của người dân; nơi nào có sự đồng thuận, nhiệt tình, tự giác của người dân trong xây dựng nông thôn mới thì kết quả thực hiện Chương trình mới bền vững, hiệu quả.

Trên cơ sở những thành tựu đạt được và những bài học kinh nghiệm qua thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Minh Tâm xác định mục tiêu giai đoạn 2022 - 2025 là: Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn thể nhân dân và cả hệ thống chính trị, tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ kích cầu của cấp trên, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, giải quyết tốt các tồn đọng; tiếp tục phát triển mạnh, đồng bộ Kinh tế - Xã hội và các phong trào thi đua. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ;đẩy mạnh xã hội hoá và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.Ra sức thi đua xây dựng đô thị văn minh, từng bước hiện đại. Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao; Chợ ATTP, xã ATTP, phấn đấu 05/9 tiêu chí đô thị văn minh sau khi xã Minh Tâm thành lập thị trấn; phấn đấu có thêm 01 sản phẩm 0C0P.

Để đạt được mục tiêu đề ra năm 2023, Đảng ủy, BCĐ xã đề ra giải pháp như sau: Tập trung quản lý tốt công tác qui hoạch đô thị và cấp GPXD, thu hút đầu tư cụm công nghiệp và dịch vụ thương mại. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nghề hiện có trên địa bàn phát triển ổn định; đặc biệt là nghề trồng dâu nuôi tằm, nghề mây giang xiên, mộc, nề may mặc, chế biến lương thực, chế biến gỗ, vật liệu xây dựng.v.v.khuyến khích phát triển mạnh các dịch vụ vận tải, xây dựng, các dịch vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh cửa hàng, siêu thị, nhất là chất lượng khả năng kinh doanh, dịch vụ khu vực Chợ Hậu Hiền. Tiếp tục quan tâm, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023, bám sát kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; tập trung nguồn lực, phân lộ trình triển khai và đón nhận các dự án, các công trình đầu tư hỗ trợ của cấp trên. Tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý quy hoạch đô thị, trật tự an toàn giao thông, quản lý sử dụng lòng lề đường, vỉa hè. Gắn quản lý xây dựng, trật tự đô thị với quản lý môi trường và quản lý xây dựng trong dân cư.

Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2022, với sự đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, Nhân dân, xã Minh Tâm sẽ đạt được mục tiêu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra năm 2023.

Đỗ Duy Trung

Bí thư đảng uỷ xã Minh Tâm

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

DI TÍCH LỊCH SỬ CÁCH MẠNG - TRỤ SỞ LÀM VIỆC

CỦA CƠ QUAN TỈNH ỦY THANH HÓA, THỜI KỲ 1967 - 1973

Tháng 8 năm 1964, đế quốc Mỹ gây ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ, lấy cớ dùng không quân đánh phá miền Bắc Việt Nam. Trong thời điểm khó khăn nhất của cả nước chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, trong giai đoạn 1967 -1973, cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chuyển Trụ sở làm việc về làng Viên Nội, xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa; năm 1967 đến tháng 10/1969, Bí thư Tỉnh ủy là đồng chí Ngô Thuyền.

Trong suốt thời gian cơ quan Tỉnh ủy đóng và làm việc tại xã Thiệu Viên, Nhân dân địa phương đã quan tâm đặc biệt cả về vật chất và tinh thần. Đồng thời, ra sức đề cao cảnh giác, phòng gian bảo mật, trực chiến canh phòng nghiêm ngặt, luôn sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cơ quan lãnh đạo đầu não của tỉnh. Thời kỳ này, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị lãnh đạo Nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua sản xuất và chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước; và diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh, đặc biệt là 3 sự kiện:

1. Ngày 06/9/1969, Tỉnh uỷ, Ủy ban hành chính tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức trọng thể Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, hàng ngàn đại biểu, Nhân dân đại diện cho các dân tộc, tôn giáo,các ngành, các địa phương từ khắp nơi trong tỉnh đã về dự lễ truy điệu với niềm đau thương vô hạn, đồng chí Ngô Thuyền Bí thư Tỉnh ủy thay mặt đảng bộ, quân và dân trong tỉnh thông qua điếu văn, nguyện ra sức thực hiện trọn vẹn Di chúc thiêng liêng của Người.

2. Từ ngày 21/10/1969 đến ngày 04/11/1969, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII; Đại hội đã bầu 35 Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và 02 Ủy viên dự khuyết. Ngày 5/11/1969, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã họp phiên thứ nhất, bầu đồng chí Võ Nguyên Lượng làm Bí thư Tỉnh ủy; ngày 25/11/1969, BCH đảng bộ tỉnh họp, bầu 3 đồng chí phó Bí thư Tỉnh ủy (Hoàng Văn Hiều, Lê Thế Sơn, Phạm Len) và bầu 7 đồng chí là ủy viên Thường vụ (Lê Hữu Khải, Hoàng Hữu Nhờn, Bùi Ngọc Bàn, Trịnh Ngọc Bích, Lê Khắc Hiếu, Trịnh Thuân, Hà Văn Ban).

3. Từ ngày 04 đến 06/4/1971, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và bàn công tác quân sự địa phương. Tại Hội nghị này, Tỉnh ủy đã quyết định đổi tên Cơ quan Chỉ huy Quân sự tỉnh (Tỉnh đội) thành Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Đổi tên Huyện đội thành Ban Chỉ huy quân sự huyện, thị. Tháng 01/1972, Tỉnh ủy chỉ đạo thành lập Ủy ban phòng không các cấp và quyết định tăng cường lực lượng cho Ban Cung cấp quốc phòng, cử đồng chí Trịnh Ngọc Bích (Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh) làm Trưởng ban.

Sau ngày Hiệp định Paris về Việt Nam được ký kết (27/01/1973), chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa từ đây chuyển về Thị xã Thanh Hóa.

Với những giá trị to lớn của khu Di tích Lịch sử cách mạng - Trụ sở làm việc của cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa tại xã Thiệu Viên trong thời gian sơ tán chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của Mỹ (1967 - 1973), ngày 04/02/2009, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 318/QĐ-UBND xếp hạng là Di tích Lịch sử cách mạng cấp tỉnh. Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư, xây dựng, tôn tạo khu Di tích Lịch sử cách mạng nhằm bảo tồn những giá trị văn hóa, lịch sử, cách mạng - Trụ sở làm việc của cơ quan Tỉnh ủy tại xã Thiệu Viên thời kỳ 1967 - 1973, nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống lịch sử cách mạng của quê hương, đất nước và phục vụ du khách đến thăm quan, nghiên cứu, học tập.

Ban Biên tập

Mừng xuân, mừng “tháng thanh niên”

Mừng xuân, vào "tháng thanh niên"

Tuổi xuân tình nguyện mọi miền ra quân,

Phòng dịch làm vụ Đông - Xuân,...

Vượt lên gian khó tinh thần say mê.

Thị trấn cho tới làng quê

Bừng lên khởi sắc đoàn về xông pha

Vì niềm hạnh phúc mỗi nhà

Tuổi xuân tình nguyện xông pha tháng ngày.

"Tháng thanh niên" quyết ra tay

"Dời non lấp bể" dựng xây quê mình

Phát huy truyền thống quang vinh

Lên đường bảo vệ đất lành quê hương.

Xuân về ôn lại dặm trường

Ơn Đảng chỉ lối, vạch đường xông pha

Xây nông thôn mới huyện nhà

Đoàn đồng hành giục giã ta hết mình.

Vì dân, vì nước hi sinh

Dân giàu nước mạnh, phồn vinh, vững bền

Mùa xuân giục giã thanh niên

Vươn lên xứng đáng đảng tin, dân mừng.

Đại hội Đoàn đã vạch đường

Xây Đoàn vững mạnh, quê hương đẹp giàu

Nguyện luôn xung kích đi đầu

Xây mùa xuân mãi mai sau huy hoàng.

Ban Biên tập

5f70eeedc16dcd0d2.jpg

BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 2/2023

Đăng lúc: 03/03/2023 (GMT+7)
100%

1.jpg
HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

“TRÍCH” KẾ HOẠCH SỐ 127-KH/HU NGÀY 16/01/2023CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦYSƠ KẾT 03 NĂMTHỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII "VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

Thực hiện Kế hoạch số 98-KH/TU ngày 12/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII (sau đây gọi tắt là Kết luận 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn liên ngành số 57-HDLN/BTGTU-BTĐKT ngày 17/01/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thi đua khen thưởng tỉnh về xét chọn, biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 127-KH/HU ngày 16/01/2023 sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 58-KH/HU, ngày 01/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị" ở các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2.Việc sơ kết phải bám sát các nội dung Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 58-KH/HU ngày 01/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy; tập trung đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm trong triển khai, tổ chức thực hiện; trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 58-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy trên địa bàn huyện; đồng thời, phát hiện và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị.

3.Việc sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị phải được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Việc tổ chức bình xét, khen thưởng phải công khai, dân chủ, đúng quy định; các tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thực sự là những gương điển hình tiêu biểu, chú trọng những điển hình tiên tiến trực tiếp lao động sản xuất, tham gia công việc xã hội, cộng đồng..., được Nhân dân tin yêu, quý trọng, có sức lan tỏa mạnh mẽ.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN SƠ KẾT

1. Nội dung sơ kết gắn với biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến:

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ và bám sát các nội dung Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 58-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, để đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Kế hoạch 58-KH/HU ở ngành, cơ sở, đơn vị mình (theo Đề cương báo cáo sơ kết gửi kèm theo Kế hoạch này).

Hội nghị tiến hành biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn (2021- 2023).

2. Hình thức và thời gian thực hiện:

-Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy; các ban, phòng, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện: Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết, biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gửi báo cáo sơ kết về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủytrước ngày 15/3/2023).

- Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng báo cáo sơ kết, tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII, gắn với biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhhoàn thànhtrước ngày 31/3/2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy; các ban, phòng, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội huyện chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy đảng, đơn vị, cơ sở trực thuộc xây dựng báo cáo sơ kết và tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, gắn với biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo đảm chất lượng và tiến độ thời gian theo quy định.

2.UBND huyện chỉ đạo các ngành, đơn vị:

- Phòng Nội vụ huyện căn cứ Hướng dẫn số 57-HDLN/BTGTU-BTĐKT ngày 17/01/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thi đua khen thưởng tỉnh để tham mưu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị trong huyện về trình tự, đối tượng, tiêu chuẩn, số lượng tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị sơ kết cấp mình và bình xét tập thể, cá nhân đề xuất Chủ tịch UBND huyện biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị sơ kết cấp huyện.

Về số lượng: mỗi đảng bộ xã, thị trấn lựa chọn bình xét, đề nghị Chủ tịch UBND huyệnkhen 1 tập thể và 02 cá nhân; các đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy thuộc khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bình xét đề nghị Chủ tịch UBND huyệnkhen thưởng 01 tập thể hoặc 01 cá nhân;

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức thẩm định các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định; chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất để thực hiện nội dung khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ở cấp huyện. Thời gian nộp hồ sơ khen thưởng về Ban Tuyên giáo Huyện ủytrước ngày 15/3/2023.

- Phòng Văn hóa - Thông tin huyện chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị chương trình văn nghệ tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW cấp huyện.

- Văn phòng UBND huyện chuẩn bị hội trường và các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

3.Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị cấp huyện sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, gắn với biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Báo cáo sơ kết gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định và phục vụ Hội nghị sơ kết cấp huyện(báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy trước ngày 20/3/2023).

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị sơ kết. Phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị xét, chọn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thẩm định trước khi trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện và báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết địnhtrước ngày 20/3/2023.

4.Văn phòng Huyện ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu giấy mời, các điều kiện cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở cấp huyện.

Ban Biên tập

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THÁNG 02 NĂM 2023

1. Tình hình kinh tế - xã hội

- Sản xuất nông nghiệp:Diện tích lúa xuân toàn huyện đã cấy được 7.950 ha lúa (đạt 100% kế hoạch); cây trồng khác 267/325 ha đạt 85% KH, rau màu các loại đang được nhân dân tiếp tục gieo trồng đảm bảo đúng khung lịch thời vụ; tiếp tục phát triển các mô hình rau an toàn tập trung trong nhà lưới. Các địa phương đã tổ chức trồng được 90.500 cây trong dịp Tết, đảm bảo chất lượng và tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các địa phương.

Đến nay, xã Thiệu Trung đã được Hội đồng thẩm định tỉnh bỏ phiếu công nhận xã đạt NTM kiểu mẫu; 2 xã(Minh Tâm, Thiệu Phú)đang hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định của tỉnh bỏ phiếu công nhận; 02 xã(Thiệu Viên, Thiệu Phúc)đang hoàn thiện các tiêu chí, hồ sơ trình các ngành thẩm tra, thẩm định các tiêu chí NTM nâng cao; 02 thôn(Thái Bình, Đồng Tiến, xã Minh Tâm)đã hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng huyện thẩm định thôn NTM kiểu mẫu.

Đã hoàn thiện hồ sơ sơ 05 sản phẩm chuyển tiếp của năm 2022 và hướng dẫn các chủ thể xây dựng, hoàn thiện hồ sơ 02 sản phẩm năm 2023 trình Hội đồng OCOP cấp huyện, cấp tỉnh chấm xếp hạng.

-Sản xuất công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại:Giá trị sản xuất ước đạt 146,9 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, khởi công mới các dự án theo KH đầu tư công năm 2022-2023; hoàn thiện Quy hoạch. Các Bộ, ngành Trung ương về khảo sát thực địa để làm cơ sở báo cáo Chính phủ thành lập thị trấn Hậu Hiền, sáp nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa. Trong tháng thành lập mới 05 doanh nghiệp. Tính đến 21/02/2023, đã giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đạt 6,9%, vốn mục tiêu có tính chất đầu tư đạt 11,8%, vốn huyện đạt 17% kế hoạch.

-Công tác thu, chi ngân sách và quản lý tài nguyên, môi trường:Ước thu NSNN tháng 02 đạt 14,1 tỷ, lũy kế 02 tháng đạt 19,5 tỷ đồng đạt 4,7% DT tỉnh giao, 2,0% DT huyện giao; Chi ngân sách đảm bảo dự toán, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Hoạt động tín dụng vay sản xuất, kinh doanh và cho vay ưu đãi các đối tượng chính sách cơ bản đảm bảo phục vụ sản xuất kinh doanh.

Trong tháng đã thực hiện cấp được 26 giấy CN; hoàn thành công tác thống kê, kiểm kê đất đai năm 2022. Tổ chức đấu giá thành công 14 lô đất tại khu dân cư đất San, thôn Đồng Thanh xã Minh Tâm, số tiền thu được là 12,2 tỷ đồng. Tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản. Chỉ đạo tổng vệ sinh môi trường sau Tết Quý Mão năm 2023.

- Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo:Chỉ đạo tổ chức Lễ Tuyên dương, khen thưởng cho 45 giáo viên và 95 học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh cấp tỉnh năm học 2022-2023. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Chỉ đạo tổ chức khảo sát chất lượng đội tuyển học sinh giỏi lớp 8 toàn huyện.

- Lĩnh vực Văn hóa thông tin, thể dục thể thao:Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội; Lễ khánh thành khu di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa (giai đoạn 1967-1973) tại xã Thiệu Viên gắn với kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 76 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hoá (20/02/1947-20/02/2023); lễ giao nhận quân năm 2023; chỉ đạo tổ chức thành công Hội thao mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão. Trong tháng 02, đã xây dựng được 04 chương trình bản tin truyền hình Thiệu Hóa.

-Lĩnh vực Lao động - TBXH:Trong dịp tết nguyên đán Quý Mão, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các xã, thị trấn, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đã trao22.927suất quà Tết trị giá9,79tỷ đồng cho các hộ chính sách, người có công, hộ gia đình khó khăn... Công tác giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm.

- Lĩnh vực y tế:Tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, trong tháng đã khám 8.570 lượt người, giảm 7,6% so với CK. Công tác y tế dự phòng được tăng cường, tuyên truyền phòng các loại dịch bệnh phát sinh ở thời điểm giao mùa, công tác quản lý vệ sinh ATTP được đảm bảo, đặc biệt trong dịp đầu năm và mùa Lễ hội Xuân năm 2023.

2. Công tác quốc phòng - an ninh

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định. Các lực lượng vũ trang đã bám sát cơ sở, tăng cường tuần tra, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Tổ chức thành công Lễ giao nhận quân năm 2023 đảm bảo trang trọng, chặt chẽ với 184 công dân lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao. Chuẩn bị tốt Lễ ra quân huấn luyện Chuyển trạng thái SSCĐ tại Núi Tử, xã Thiệu Quang. Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023.

Lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ; ngăn chặn các hành vi tàng trữ, buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép, trong dịp Tết đã tuyên truyền, vận động thu hồi được 7,6 kg pháo các loại (230 quả pháo) và 06 vũ khí thô sơ, 04 viên đạn quân dụng, 05 súng tự chế và 01 ống ngắm; trong tháng lực lượng công an đã giải quyết 01 vụ liên quan đến an ninh trật tự, giảm 08 vụ so với tháng 01/2023.

3.Công tác xây dựng Đảng,chính quyền, đoàn thể

-Công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; tổ chức sưu tầm, vận động hiến tặng các hiện vật, kỷ vật, tài liệu, văn bản để trưng bày góp phần tổ chức thành công Lễ Khánh thành khu Di tích Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa giai đoạn 1967-1973 tại xã Thiệu Viên. Chỉ đạo mở lớp bồi dưỡng nhận thức Cảm tình Đảng (đợt 1 năm 2023). Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X, về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình mới. Chỉ đạo hướng dẫn xét chọn, biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

-Công tác tổ chức,cán bộ:Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất điều động, luân chuyển 03 đồng chí; tham gia ý kiến điều động luân chuyển diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 02 đồng chí; cho thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ xã 03 đồng chí; thống nhất chủ trương bổ sung 03 đồng chí Đảng ủy viên tại các đơn vị. Thống nhất giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân xã 14 đồng chí. Chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028. Tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ và giải pháp phát triển đảng viên năm 2023. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và chính sách cán bộ.

- Công tác kiểm tra, giám sát:Lãnh đạo, chỉ đạo UBKT Huyện ủy, giám sát thường xuyên theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ kiểm tra do cấp ủy giao. Xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền quản lý. Thẩm định nhân sự để giới thiệu bổ nhiệm một số chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Chỉ đạo tập trung giải quyết đơn thư, kiến nghị ngay tại cơ sở đảm bảo quy định.

- Hệ thống dân vậntích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc tại cơ sở. Chỉ đạo ban hành kế hoạch về việc xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”. Tiếp tục rà soát vận động các hộ nghèo sinh sống trên sông đủ điều kiện đề nghị cấp đất ở, hỗ trợ kinh phí xây nhà ở. Đẩy mạnh thực hiện phong trào vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh trên địa bàn huyện.

- Hoạt động của HĐND - UBND huyệntổ chức thành công kỳ họp lần thứ 14, kỳ họp chuyên đề miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND huyện. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để chỉ đạo, điều hành nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; quan tâm chăm lo đời sống nhân dân. Chỉ đạo gieo trồng vụ Chiêm Xuân đảm bảo đúng lịch thời vụ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm đang thi công. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, quan tâm đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

-MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hộivận động hội viên, đoàn viên, Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực thi đua lao động sản xuất xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu, chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP cho các sản phẩm. Tăng cường chỉ đạo các địa phương tiếp tục phát động phong trào vận động Nhân dân hiến đất, mở rộng đượng giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh, trong 2 tháng đầu năm đã vận động Nhân dân hiến trên5.500m2đất (nổi bật có các xã Thiệu Hợp, Thiệu Giao, Thiệu Vận). Tiếp tục chỉ đạo triển khai xây dựng, nâng cao hiệu quả các mô hình, các câu lạc bộ phát triển kinh tế, vệ sinh môi trường, phân loại rác thải, vệ sinh an toàn thực phẩm, đường hoa, cây xanh, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.... đến nay có 36/125 Công Đoàn cơ sở tổ chức Đại hội nhiệm kỳ thành công tốt đẹp, Liên đoàn Lao động huyện bầu bổ sung BTV, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện.Hội Nông dân huyệnphối hợp rà soát nhân sự Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn, đến nay có 06/25 đơn vị cơ sở tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Trịnh Văn Đệ

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG,ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÙ ĐỊCH

TẠO SỨC ĐỀ KHÁNG ĐỂ KHÔNG MẮC

"CĂN BỆNH" NGUY HIỂM

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII đối với nội dung về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, cơ hội, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc"... Để tránh hệ lụy nguy hiểm từ "căn bệnh" này, chúng ta cần hiểu rõ nguyên nhân, từ đó có biện pháp phòng, chống hiệu quả.

Xét về nguyên nhân khách quan, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và vận hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là môi trường xã hội mới làm sản sinh ra những yếu tố tích cực của mỗi con người, như: Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đổi mới trong các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội...Tuy nhiên, mặt trái của cơ chế thị trường cùng với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ thông tin, internet, mạng xã hội phát triển rất nhanh với nhiều thông tin đa chiều, nhạy cảm đã tác động mạnh, ảnh hưởng đến mỗi cán bộ, đảng viên.

Chính trong môi trường đó, các thế lực thù địch với cách mạng nước ta đã sử dụng nhiều chiêu trò, thủ đoạn chống phá vừa ngấm ngầm, vừa công khai, hết sức tinh vi, xảo quyệt.

Cách thức phổ biến là: Lợi dụng văn học, nghệ thuật để cài cắm văn hóa, tư tưởng xấu độc, phản động; dùng tiền tài, địa vị mua chuộc, lôi kéo, làm tha hóa cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức quyền; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, nhất là mạng xã hội nhằm xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước ta; lợi dụng các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo và các sự việc tiêu cực... để suy diễn, quy chụp, vu khống, bôi nhọ chế độ; kích động, cổ vũ các đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị lên mạng xã hội bày tỏ ý kiến chống đối Đảng, Nhà nước; xúi giục lực lượng do chúng tài trợ gây rối loạn chính trị, xã hội, lôi kéo cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là công nhân, giới trẻ biểu tình, đình công, tiến tới bạo loạn lật đổ theo kiểu "cách mạng màu" v.v..

Về nguyên nhân chủ quan, lúc nào, ở đâu tổ chức Đảng không cảnh giác, không tích cực, chủ động trong công tác phòng, chống "diễn biến hòa bình", để tiêu cực lấn lướt tích cực, không làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng thì ở đó dễ có cán bộ, đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thực tiễn cũng đã cho thấy, chính bản thân những cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh, thiếu tinh thần cảnh giác, không làm chủ được mình đã bị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nói và viết trái với đường lối, quan điểm của Đảng, thậm chí rơi vào vòng xoáy tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật và đạo đức, lối sống. Theo thông tin tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu,Ban Chấp hành Trung ương Đảngkhóa XIII vừa được tổ chức, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 413 tổ chức Đảng và gần 5.600 đảng viên vi phạm, trong đó có nhiều vi phạm về chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm, tham nhũng, cố ý làm trái các quy định của pháp luật...

Trong 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 295 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái, tăng 117 đảng viên so với cùng kỳ năm 2021.Điều đó cho thấy, mặc dù Đảng, Nhà nước ta đã tăng cường các biện pháp phòng, chống, thế nhưng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vẫn diễn ra và đây là “căn bệnh” vô cùng nguy hiểm, cần phải tiếp tục quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi.

Nhận thức rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan là căn cứ khoa học để chúng ta đề ra những giải pháp phòng, chống có hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong thời gian tới. Theo đó, cần tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:

Trước hết, phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên ở cơ sở. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, bởi vì, nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng có được giữ vững và nâng cao, phải trên cơ sở từng cán bộ, đảng viên nắm vững những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Để thực hiện tốt việc này, cần chú trọng việc nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng về lý luận chính trị, pháp luật, tránh tình trạng nặng về hình thức, còn nội dung giảng dạy chưa đạt được độ sâu sắc, thuyết phục, chưa gắn với thực tiễn kinh tế-xã hội đang diễn ra. Đặc biệt, phải kiên quyết khắc phục hiện tượng dạy học không nghiêm túc, dùng “cơ chế, quan hệ” để đạt được điểm cao và đủ điều kiện được cấp chứng chỉ, văn bằng về trình độ lý luận chính trị...

Ở cơ sở, nhất là chi bộ tại địa phương, khu dân cư, cần chú trọng tận dụng, phát huy kiến thức, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nghỉ hưu có nhận thức, trình độ lý luận cao, uy tín, bản lĩnh chính trị vững vàng để tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng; làm nòng cốt trong việc định hướng tư tưởng ở cơ sở, kịp thời vạch trần những âm mưu, thủ đoạn, quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận rõ đúng-sai, tốt-xấu, không dao động tư tưởng.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng phải tích cực, chủ động đấu tranh với những thông tin xấu, độc trên các mạng xã hội và trong những ấn phẩm do thế lực phản động, thù địch tuồn vào nước ta nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Giải pháp này rất quan trọng, bởi vì, các thông tin xấu độc đang được lan truyền bằng nhiều loại phương tiện, đặc biệt là trên các mạng xã hội, xuất hiện thường xuyên, liên tục và hết sức nguy hiểm; trong khi những thông tin chính thống phản bác lại thông tin xấu độc, sai sự thật này lại chưa kịp thời, thậm chí nhiều lúc còn "bỏ ngỏ", mặc cho các thế lực thù địch, phản động đăng tải những thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc, sai trái. Điều đó dẫn đến không ít cán bộ, đảng viên hoài nghi, bị lây nhiễm những tư tưởng, thông tin xấu độc, dần trở thành “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Việc đặc biệt quan trọng là Đảng, Nhà nước cần tiếp tục xử lý nghiêm khắc những đối tượng tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật và đạo đức, lối sống; kiên quyết làm trong sạch đội ngũ nhằm củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đây là giải pháp cực kỳ quan trọng trong tình hình hiện nay, nếu chúng ta không làm tốt thì sẽ làm mất niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời, các thế lực thù địch với cách mạng nước ta sẽ lợi dụng những vụ việc tiêu cực để thổi phồng, quy chụp, tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu chế độ.

Cùng với thường xuyên chủ động, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch đội ngũ, bảo đảm không có "vùng cấm", xử lý nghiêm khắc bất kể người vi phạm là ai, Đảng, Nhà nước cần chủ động công khai, minh bạch các vụ việc, đối tượng vi phạm để nhân dân được biết và góp phần cảnh báo, răn đe; tránh để các đối tượng thù địch lợi dụng "tung hỏa mù", sử dụng "thuyết âm mưu", gây hoang mang, dao động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Biện pháp hết sức quan trọng nữa là phải tổ chức thực hiện nghiêm túc sinh hoạt tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa theo Kết luận 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII gắn với thực hiệnChỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải duy trì thực hiện nền nếp, nghiêm túc, chặt chẽ chế độ sinh hoạt tự phê bình và phê bình, nhất là ở cấp chi bộ, bởi lẽ, chi bộ là nơi mọi cán bộ, đảng viên thường xuyên sinh hoạt, gắn bó chặt chẽ và hiểu rõ về nhau cả về ưu điểm, nhược điểm, những mối quan hệ xã hội và nguy cơ mắc sai lầm, khuyết điểm... Sinh hoạt tự phê bình và phê bình nếu làm tốt, chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả thiết thực trong việc phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; giảm vụ việc cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, kỷ luật và đạo đức, lối sống; không để cán bộ, đảng viên sa ngã, vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong cơ quan, tổ chức, địa phương...

Ngoài những giải pháp chủ yếu nêu trên, để phòng, chống hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, cần tiến hành đồng bộ các giải pháp về công tác chính sách, chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần; tiến hành công tác tổ chức-cán bộ và khen thưởng, kỷ luật thực sự dân chủ, khách quan, bảo đảm cho cán bộ, đảng viên thực sự "tâm phục, khẩu phục", tránh nảy sinh tư tưởng bất mãn, tiêu cực; thực hiện đúng quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị...

Khi cán bộ, đảng viên có nhận thức đúng, thực sự thông suốt về tư tưởng, những vướng mắc được giải quyết kịp thời thì sẽ có sức đề kháng tốt, không mắc "căn bệnh" nguy hiểm "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Ban Biên tập


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

HỌC TẬP THEO ĐỨC TÍNH KHIÊM TỐN CỦA BÁC HỒ

ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là linh hồn, ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong suốt hơn nửa thể kỷ qua. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta, nhân dân ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của toàn dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành, phát triển trên cơ sở kế thừa, chọn lọc những tư tưởng, giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam, phù hợp với thực tiễn hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam. Cùng với đó là sự tiếp thu và vận dụng sáng tạo tinh hoa văn hóa nhân loại: văn hóa phương Đông và phương Tây mà đỉnh cao là chủ nghĩa Mác - Lênin; trong đó, nét đặc sắc chính là sự kết hợp các giá trị truyền thống của văn hóa phương Đông với thành tựu hiện đại của văn minh phương Tây và tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin trên nền tảng những tri thức văn hóa tinh túy, chắt lọc, hấp thụ được tích lũy qua thực tiễn. Đặc sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh là sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, đạo đức và phong cách; là quan điểm và tấm gương mẫu mực của người chiến sĩ cộng sản trung thành và kiên định lý tưởng cách mạng, luôn đặt lợi ích của Đảng, dân tộc và nhân dân lên trên hết, luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân; luôn cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; là phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, phong cách làm việc dân chủ, khoa học; phong cách ứng xử văn hóa, nhân văn, trọng nghĩa tình, nói đi đôi với làm, sống giản dị, hòa đồng với thiên nhiên,v.v.. tự mình nêu gương về đạo đức cách mạng, thể hiện sinh động, tự nhiên, đầy cảm hóa trong công tác và ứng xử hằng ngày.

Hằn sâu trong kí ức của bao người con đất Việt, hình ảnh Bác Hồ, người lãnh tụ vĩ đại, người cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc luôn gắn liền với đức khiêm tốn, giản dị. Bác của chúng ta là một tấm gương sáng ngời về đức tính giản dị. Mặc dù là Chủ tịch nước, là nguyên thủ của một quốc gia nhưng Bác Hồ lại có một cuộc sống hết sức giản dị. Nơi làm việc cũng là nơi ở của Người chỉ là một ngôi nhà sàn đơn sơ với các đồ đạc đủ dùng ở mức tối thiểu và cần thiết nhất. Hàng ngày, Người thường dùng bữa với vài ba món ăn dân dã, đơn giản. Trang phục Người thường mặc nhất là bộ bà ba nâu, bộ ka ki vàng và đôi dép cao su…Sự giản dị của Người còn thể hiện ở trong từng lời nói luôn luôn ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Nói về chủ nghĩa xã hội, Người nói một cách thật dễ hiểu là “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành, ốm đau được chữa bệnh”.

Bên cạnh phong cách giản dị, Hồ Chí Minh còn có một đặc điểm rất nổi bật đó là sự khiêm tốn, khiêm nhường. Đây là những đức tính cao quý nhất của Hồ Chí Minh mà chúng ta hiện nay đang học tập và noi gương theo. Sự khiêm tốn của Bác Hồ được tích lũy và rèn luyện trong suốt cuộc đời cách mạng, có nhiều câu chuyện, khoảnh khắc kể về Bác, về đức tính khiêm tốn và giản dị, ở những câu chuyện ấy đều để lại cho chúng ta những bài học sâu sắc và quý báu. Bác không nhận mình là nhà thơ chuyên nghiệp mà chỉ nhận mình có tấm lòng yêu thơ, trong khi Bác có nhiều tác phẩm thơ nổi tiếng được ghi nhận; Tổ quốc tôn vinh Bác là công dân số một và quyết định trao tặng Huân chương cao quý nhất của nước ta là Huân chương Sao Vàng nhưng Bác không nhận vì Bác cảm thấy chưa xứng đáng, vì lúc bấy giờ miền Nam chưa giải phóng thì Bác chưa hoàn thành nhiệm vụ. Bác nghĩ, Bác đi đến nơi và chưa về đến chốn nên hoãn việc trao tặng đó lại, Bác muốn trao tặng Huân chương đó cho một người, đó là bác Tôn Đức Thắng (vì Bác Tôn ở An Giang, nơi đại diện cho cả miền Nam, thành đồng của Tổ quốc). Vậy là lúc Bác đi xa, trên ngực không một tấm huân chương nào.

Khiêm tốn, giản dị là một trong những đức tính quan trọng nhất của con người. Con người khiêm tốn là một con người hoàn toàn biết mình, hiểu người, không tự mình đề cao vai trò, ca tụng chiến công của cá nhân mình cũng như không bao giờ chấp nhận một tinh thần chủ bại mang nhiều mặc cảm của cuộc đời đối với mọi người. Khiêm tốn là tính nhã nhặn, biết sống một cách nhún nhường, luôn luôn hướng thượng, tự khép mình vào những khuôn thước của cuộc đời, bao giờ cũng nêu cao tinh thần học hỏi, không khoe khoang, không tự đề cao cá nhân mình với người khác. Càng muốn tạo ấn tượng, khoe khoang để lôi kéo sự chú ý của người khác, chúng ta chỉ càng tạo ra một kết quả ngược lại. Vì thật ra, chính sự khiêm nhường đáng quý mới tạo được ấn tượng tốt đẹp hơn là sự kiêu căng, thích tỏ ra hơn người. Ở đâu có tính khiêm tốn thì ở đó sẽ ít khi xảy ra giận dữ hay xung đột, bất hòa. Tính khiêm tốn không thể đồng hành được với việc quá đề cao bản thân, lúc nào cũng xem mình là “cái rốn của vũ trụ”. Thay vào đó là sự xem trọng, đề cao và không ngại học hỏi từ mọi người xung quanh. Hồ Chí Minh từng nói: “Công trạng của cá nhân chủ yếu là nhờ tập thể mà có. Vì vậy người có công trạng không nên tự kiêu mà cần khiêm tốn. Khiêm tốn và rộng lượng, đó là hai đức tính mà người cách mạng nào cũng phải có hay “...Khiêm tốn là một đạo đức mà mọi người cách mạng phải luôn luôn trau dồi”.

Việt Nam ta đang trên đà phát triển và có vị trí trên trường quốc tế; nhịp sống hiện đại dẫu có nhiều đổi thay để phù hợp với sự vận động của xã hội, nhưng những giá trị đạo đức mà Bác Hồ để lại cho chúng ta vẫn còn nguyên giá trị, trong đó khiêm tốn là một trong những đức tính của Bác mà mỗi chúng ta phải rèn luyện và học tập. Tính khiêm tốn là thể hiện đúng mức, không tự cao, tự đại, quan liêu, cửa quyền, hống hách. Sự khiêm tốn của người cán bộ có nghĩa là luôn ý thức và thái độ đúng mức trong việc nhìn nhận, đánh giá bản thân, không tự lấy làm thỏa mãn những gì mình đã đạt được mà không tự phấn đấu, học tập để tiếp tục vươn lên; không tự đánh giá mình quá cao và tỏ ra coi thường người khác và ngược lại, khiêm tốn nhưng không rụt rè, nhút nhát, tự ti; là cán bộ phải khiêm tốn mới được nhân dân gần gũi, tin tưởng, mới cho ta những điều cần biết, mới nhiệt tình giúp ta sửa chữa khuyết điểm, đồng thời phối hợp tốt với các ngành, đặc biêt là các cơ quan tư pháp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Thực hành khiêm tốn, không chỉ ngày một ngày hai mà cần phải cả một quá trình, bởi lẽ bản chất của mỗi chúng ta ai cũng có cái tôi của cá nhân mình, ai cũng muốn được tán dương, khen thưởng khi đạt được những thành tích nhất định và chúng ta không phủ nhận những cảm xúc ấy, vì nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu và hoàn thiện. Tuy nhiên, chúng ta hãy để những cảm xúc đó trôi qua nhanh chóng và hãy tự khiêm tốn với những điều ấy, nếu chúng ta không biết khiêm tốn, chúng ta sẽ dễ dàng chìm đắm trong men say của chiến thắng, tự cho mình là giỏi nhất, xem thường người khác, gây mất đoàn kết trong cơ quan, đơn vị, thiếu ý chí phấn đấu và dễ bị tha hóa về mặt đạo đức trong tương lai. Như vậy,theo lời dạy của Bác: “khiêm tốn là một đạo đức mà mọi người cách mạng phải luôn luôn trau dồi”.

Để rèn luyện tính khiêm tốn, tập thể và mỗi Đảng viên cần phải:Thực hành nêu gương: Đối với những đồng chí giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo, điều hành cần tích cực nêu gương về đức tính khiêm tốn để các đồng chí, đồng nghiệp lấy làm tấm gương sáng để cùng noi theo và học tập. Trong mỗi cuộc họp, sinh hoạt của đơn vị, đồng chí lãnh đạo cần nhắc nhở các đồng chí trong đơn vị về thực hành theo tấm gương đại đức Hồ Chí Minh thông qua những mẩu chuyện về người.

Không so sánh:Vốn dĩ mỗi người khi sinh ra, không ai là hoàn mỹ, ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu của riêng mình. Do đó, trong công việc, mỗi chúng ta hãy tự đặt mục tiêu và giới hạn cho chính bản thân mình, không nên đem sự hơn thua ra so sánh với những người đồng chí, đồng nghiệp khác. Khi chúng ta đạt được một thành tích, một giải thưởng cao, cũng không nên lấy nó làm mẫu số chung để so sánh với những người khác, điều này dễ gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến sự phát triển của một tập thể và chính bản thân của đồng chí ấy. Bên cạnh đó, khi chúng ta góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp của mình thì thái độ hòa nhã, tế nhị là điều rất cần thiết. Vì mục đích của việc góp ý là để giúp đỡ đồng chí trong đơn vị được hoàn thiện và phát triển hơn chứ không phải thông qua việc góp ý mà đề cao bản thân và hạ thấp người khác.

Nhận ra khuyết điểm của bản thân:Như đã đề cập như trên, mỗi chúng ta, ai cũng có những khuyết điểm và hạn chế mà tự thân không thể phát hiện. Muốn nhận ra khuyết điểm của bản thân, chúng ta hãy lắng nghe những sự góp ý cũng như những lời khuyên từ người khác, cố gắng tìm hiểu những điều chưa tốt của bản thân để khắc phục và chia sẻ cách mà bản thân đã chinh phục được mục tiêu để mọi người cùng rèn luyện và thay đổi.

Học mọi lúc mọi nơi: Học mà tác giả muốn đề cập ở đây chính là học thái độ sống, chúng ta nên tìm hiểu về những tấm gương người tốt, việc tốt và thực hành theo họ, không phân biệt trình độ văn hóa, tuổi tác, ngôn ngữ…

Những lời căn dặn của Bác Hồ về tính khiêm tốn vẫn còn nguyên giá trị và tính thời sự trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Học tập, làm theo đức tính khiêm nhường và tình thương bao la của Hồ Chí Minh chính là xây dựng cho mình một bản lĩnh và trí tuệ, tình thương và lòng bao dung, độ lượng với con người, với đồng chí, đồng đội, là đức khiêm tốn, sự cầu thị tiến bộ, ý chí quyết tâm vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời xứng đáng là người “đày tớ” thật trung thành và tận tụy của nhân dân./ Ban Biên tập

HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ THIỆU LONG VỚI

PHONG TRÀO “CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU”

Những năm qua, phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" đã trở thành một trong những động lực lớn thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Thiệu Long phát huy truyền thống, phẩm chất anh "Bộ đội Cụ Hồ", tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, trong năm qua, Ban Chấp hành Hội CCB xã và các chi hội cơ sở đã tích cực triển khai tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu đến toàn thể cán bộ, hội viên trong toàn xã. Tuyên truyền, lan tỏa các gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình, điển hình tiên tiến; có biện pháp giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương và các nhiệm vụ công tác Hội...thu hút hàng trăm lượt cán bộ, hội viên tham gia.

Hội đã thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch đi ngược với lợi ích của Nhân dân, xuyên tạc đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tích cực đấu tranh tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội, ổn định tình hình chính trị trong nội bộ Nhân dân.

Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã góp phần tăng cường đoàn kết, gắn bó đồng đội, thúc đẩy hoạt động nghĩa tình, chăm lo các đối tượng chính sách và xây dựng Hội trong sạch vững mạnh. Trong năm qua, Hội đã phát động hội viên đóng góp ủng hộ Quỹ xóa nhà tranh dột nát số tiền 11 triệu đồng, Quỹ đền ơn đáp nghĩa 20 triệu đồng. Phối hợp với Hội cấp trên hỗ trợ làm nhà cho hai hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 80 triệu đồng. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách tạo điều kiện cho cán bộ hội viên và Nhân dân tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập với tổng nguồn vốn nhận ủy thác cho vay dư nợ 4,3 tỷ đồng.

Hưởng ứng Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, Hội CCB xã đã vận động cán bộ, hội viên Hội CCB đóng góp kinh phí, nguồn lực góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong năm, Hội đã phối hợp với UB MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội trong xã vận động 218 hộ thuộc 6 thôn tích cực hưởng ứng phong trào “Hiến đất mở đường” mở rộng đường giao thông, xây dựng các công trình công cộng, với tổng diện tích đất đã hiến hơn 2.803m2. Bên cạnh đó, người dân các thôn còn ủng hộ hàng nghìn ngày công để kiến thiết, xây dựng hệ thống giao thông trên địa bàn xã. Điển hình, tiêu biểu là Nhân dân thôn Phú Lai hiến 1.070,9m2, thôn Minh Đức 988m2... Từ nguồn hỗ trợ của địa phương và sự vào cuộc tích cực của người dân, tính đến hết tháng 10/2022, toàn xã đã đầu tư thi công các tuyến giao thông: Bê tông hóa hơn 5,55km, thảm nhựa 300m, nâng cấp và làm mới 3,63km mương tiêu thoát nước trong khu dân cư, hoàn thiện 1.250 tâm đan đậy cống rãnh...Xây dựng mới 9.480m2tường rào mẫu thống nhất và trát áo lại cho các đoạn tường rào đã xuống cấp. Hội đã đảm nhận chỉnh trang khu trung tâm nhà văn hóa, 6/6 đơn vị đã có tủ sách pháp luật. Khuôn viên các Nhà văn hóa các thôn đã được Hội tham gia chỉnh trang xây dựng, nâng cấp các thiết chế trong khuôn viên.

Đối với Phong trào bảo đảm quốc phòng, an ninh, Hội đã tăng cường phối hợp với chính quyền, công an, quân sự tuyên truyền, vận động hội viên CCB, Nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, quốc phòng; động viên con, em lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo 100% chỉ tiêu huyện giao.

Với những việc làm thiết thực, ý nghĩa kể trên, Hội CCB xã Thiệu Long liên tục là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu", nhiều cá nhân được các cấp khen thưởng. Trong năm 2023, Hội tiếp tục xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện phong trào thi đua "CCB gương mẫu", nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế dân chủ trong nội bộ và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến…Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023.

Đỗ Thị Lan

CV Ban Tuyên giáo Huyện ủy

GƯƠNG MỘT CÁN BỘ

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN LÀM THEO LỜI BÁC

Trong hơn hai năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thiệu Hóa luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; trong quá trình đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã có nhiều cán bộ, chiến sỹ gương mẫu trong học tập và làm theo Bác, tiêu biểu có Trung tá Lê Đình Trọng - Phó Chỉ huy trưởng - Ban CHQS huyện.

Trung tá Lê Đình Trọng sinh ra và lớn lên trên quê hương Đông Tiến, Đông Sơn, Thanh Hóa, có bố, anh trai là cán bộ trong Quân đội; năm 1999, nối nghiệp cha, anh thi đậu Trường Sỹ quan Lục quân 1, học xong ra trường về công tác tại Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1. Với cương vị là trung đội trưởng, phó đại đội trưởng, sau đó chuyển công tác về Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đảm nhiệm trợ lý, giáo viên, được cấp trên giao nhiệm vụ, điều động đảm nhiệm chức vụ Phó Tham mưu trưởng, rồi Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thiệu Hóa…Dù ở bất cứ đâu, cương vị nào, anh luôn xác định đúng rõ nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người quân nhân cách mạng, luôn ra sức học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, không ngừng học hỏi, trau dồi phẩm chất đạo đức, kiến thức, phương pháp, tác phong công tác, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào quá trình công tác của đơn vị, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.

Là một người cán bộ quân sự, anh luôn xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu, tác chiến, xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch, tổ chức hiệp đồng và triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Có vốn kiến thức học tập tại trường và những kinh nghiệm trong công tác, nhất là công tác quân sự, quốc phòng địa phương, trên cương vị Phó Tham mưu trưởng, đồng chí Lê Đình Trọng luôn chủ động, tích cực tham mưu, giúp Tham mưu trưởng duy trì, điều hành đơn vị thực hiện tốt nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng chặt chẽ, nghiêm túc theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Trên cương vị Phó Chỉ huy trưởng, Phó Bí thư chi bộ Ban Tham mưu, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự huyện, đồng chí luôn xác định rõ chức trách, nhiệm vụ được đảm nhiệm, có thái độ cầu thị, ý chí phấn đấu vươn lên, không ngại khó khăn, gian khổ, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển quân, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên, phương tiện kỷ thuật, quan tâm chăm lo công tác bảo đảm hậu cần, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng bữa ăn, cải thiện đời sống bộ đội. Ngoài ra, trong cuộc sống đời thường, đồng chí thường xuyên thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ, quan tâm chủ ý bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, tạo môi trường làm việc tốt nhất cho cán bộ, chiến sỹ khi thực hiện nhiệm vụ.

Với những kết quả, thành tích trong quá trình công tác, anh luôn được chỉ huy cấp trên đánh giá cao và đã được các cấp tặng nhiều phần thưởng xứng đáng, liên tục nhiều năm được khen thưởng ở cấc cấp, các ngành, danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; năm 2014 được Bộ Quốc phòng tặng “Bằng khen”, đặc biệt, năm 2015, đồng chí được Bộ trưởng Quốc phòng tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quân”. Phát huy thành tích đã đạt được thời gian qua, Trung tá Lê Đình Trọng tiếp tục ra sức phấn đấu rèn luyện, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”.

Thiếu táNguyễn Minh Tuấn

Trợ lý chính trị BCHQS huyện

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

KẾT QUẢ NỔI BẬT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰNĂM 2022

Năm 2022 là năm thứ ba, hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án dân sự. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh, cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo THADS, sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành đoàn thể các cấp. Với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thiệu Hóa đã quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao theo chức năng nhiệm vụ.

Trong năm, Chi cục THADS huyện Thiệu Hóa đã khẩn trương, tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp thực hiện nhiệm vụ THADS được giao trên tất cả các mặt công tác. Việc thi hành các khoản nợ của tổ chức tín dụng, ngân hàng được tập trung chỉ đạo giải quyết; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục được quan tâm thực hiện nghiêm túc; công tác thi hành án dân sự có những chuyển biến tích cực: Số giải quyết xong về việc, về tiền đều đạt và vượt chỉ tiêu được Tổng cục và Cục THADS giao(về việc đạt tỉ lệ 85,76%, so với chỉ tiêu được Ngành giao là 82,6%, vượt chỉ tiêu 3,16%; về tiền đạt tỉ lệ 52,73 %, so với chỉ tiêu được Ngành giao là 42,2%, vượt 10,5%); không để xảy ra khiếu nại, tố cáo và bồi thường nhà nước trong hoạt động THADS. Việc xác minh, phân loại án, kê biên, định giá, xử lý tài sản thi hành án được thực hiện chặt chẽ; đã tổ chức cưỡng chế được một số việc đối với người phải thi hành án có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành. Việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm thi hành án được quan tâm thực hiện, đảm bảo đúng quy trình. Công tác tự kiểm tra được tăng cường, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai sót, vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án; không có cán bộ, công chức thi hành án vi phạm kỷ luật do cố ý làm trái các quy định của pháp luật. Ban Chỉ đạo THADS huyện đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong hoạt động THADS trên địa bàn. Năm 2022, Chi cục THADS huyện Thiệu Hóa được Cục trưởng Cục THADS tỉnh tặng Giấy khen vì đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự 19/7/1946-19/7/2022; Giấy khen trong đợt thi đua nước rút về đích năm công tác. Tập thể đơn vị được Cục THADS tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và được Cục trưởng tặng giấy khen. Đối cá nhân: Có 02 Chiến sỹ thi đua cơ sở và 03 Giấy khen của Cục trưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2022; 01 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 01 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Đơn vị nằm trong tốp dẫn đầu của tỉnh về kết quả thi hành án dân sự năm 2022. Những kết quả này đã góp phần đáng kể vào ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện.

Có được kết quả như trên là nhờ sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, người lao độngcủa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thiệu Hóa, sự chỉ đạo, điều hànhsâu sát, quyết liệt của lãnh đạo Cục, Thủ trưởng đơn vị, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Công tác tổ chức thi hành án cơ bản đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, những vụ việc có điều kiện thi hành dứt điểm; án liên quan đến tín dụng ngân hàng được quan tâm thực hiện và đạt kết quả khả quan. Các mặt công tác được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra, nội bộ đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương và tinh thần trách nhiệm của công chức, người lao động được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác THADS, hành chính vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Vẫn còn một số vụ việc phức tạp kéo dài đã được tập trung xử lý, giải quyết nhưng vẫn chưa xong; kết quả thi hành án về việc và tiền liên quan đến tín dụng, ngân hàng tuy đạt tỷ lệ cao hơn cùng kỳ năm 2021 song số việc và tiền còn phải thi hành chuyển kỳ sau còn nhiều. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ thi hành án vẫn còn thiếu sót, vi phạm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị chưa thực sự đáp ứng đòi hỏi hiện nay.

Phát huy kết quả thành tích đã đạt được năm 2022, bước sang năm 2023 với niềm tin mới, thắng lợi mới, cán bộ, công chức, người lao động ngành THADS tỉnh Thanh Hóa nói chung và Chi cục THADS huyện Thiệu Hóa nói riêng, tập thể đơn vị quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu trở thành lá cờ đầu trong hệ thống các cơ quan THADS trong tỉnh, góp phần vào sự nghiệp phát triển tỉnh Thanh Hóa trở nên một tỉnh kiểu mẫu và có những đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện nhà. Tập thể lãnh đạo đơn vị sẽ tập trung chỉ đạo, khắc phục những tồn tại hạn chế, từng bước đồng bộ hóa các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao; đẩy mạnh công tác tự kiểm tra; công tác phối hợp; rà soát, tổ chức thi hành có hiệu quả những vụ việc có điều kiện thi hành có giá trị lớn, đặc biệt là án tín dụng, ngân hàng. Đồng thời, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạocủa Ban Chỉ đạo THADS huyện, chính quyền địa phương và tăng cường phối hợp với cơ quan, ban ngành trên địa bàn; kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành án; Khắc phục và hạn chế tối đa những sai sót, vi phạm sảy ra trong việc tổ chức thi hành án. Đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương xây dựng đội ngũ Chấp hành viên, công chức có năng lực, có bản lĩnh vững vàng, chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ và tập thể đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023.

Tin bài: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thiệu Hóa

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA XÃ MINH TÂM

Minh Tâm là xã giàu tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp và buôn bán nhỏ. xã Minh Tâm có tổng diện tích đất tự nhiên là 1.041ha, dân số 10.381người, mật độ dân số 1.103 người/km², trong đó chủ yếu làm nông nghiệp, số còn lại tập trung ở các thôn Đồng Thanh, Đồng Tâm và một số ở Đồng Tiến là buôn bán tiểu thương ở chợ Hậu Hiền, một số hộ dân có nghề nuôi cá bột, đây cũng là một thế mạnh của Minh Tâm

Xã hiện nay có 10 thôn. Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trên tinh thần tự lực, người dân là chủ thể, bộ mặt nông thôn Minh Tâm đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể.

Đến tháng 10/2020, xã Minh Tâm đã được công nhận nông thôn mới, 19 thôn trong xã được công nhận thôn nông thôn mới. Với phương châm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc. Từ tháng 11/2020, xã Minh Tâm bắt đầu cho việc xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, thôn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Đây là một mục tiêu khó khăn đối với hạ tầng cơ sở và thực chất đời sống của một bộ phận Nhân dân trong xã. Muốn đạt được, Đảng bộ xã Minh Tâm xác định phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động toàn hệ thống chính trị, các ngành, đơn vị vào cuộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới", triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực.

Công tác tuyên truyền luôn phải đi trước một bước. Ban Chỉ đạo cùng với các cấp, ngành trong xã đã tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức, như: tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, gặp mặt trực tiếp qua đối thoại hoặc qua hội nghị, treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích trên các trục đường trong xã. Đồng thời với việc tuyên truyền, BCĐ xã có chủ trương đề ra nhiều hình thức kích cầu như: kích cầu xi măng cho làm đường giao thông, tường rào một mẫu, xây hố rác thải trong nhà; kích cầu mua sắm trang thiết bị nhà văn hoá, trồng, mua cây cảnh v.v

Các phong trào được các tổ chức chính trị xã hội làm mô hình điểm nhấn cho tổ chức mình, như: xây dựng điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi xã nông thôn mới của Đoàn Thanh niên; nhà sạch, vườn đẹp của Hội phụ nữ; thu gom rác thải, vệ sinh đồng ruộng của Hội Nông dân; tủ sách nhà văn hoá của Hội Cựu chiến binh...

Phong trào thi đua đã lan tỏa rộng khắp đến từng hộ gia đình nông thôn, ý thức tự lực, hợp tác của người dân, cộng đồng dân cư ngày càng được nâng cao. Cộng đồng dân cư, tổ chức xã hội đã đóng góp nhiều vật chất, công sức vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong 2 năm (2021 - 2022), Nhân dân đã tham giahiến đất mở rộng đường giao thông với diện tích 2.765m2,trong đócó những thôn hiến nhiều như thôn Đồng Tiến 1.059m2,nhiều hộ hiến đất mở rộng nút thắt giao thông từ bao đời, như: hộ ông Nguyễn Đình Khiết, Nguyễn Đình Ngạn thôn Đồng Bào; nhiều hộ hiến cả công trình kiên cố hàng trăm triệu đồng để thông thoáng đường giao thông trong làng…

Kết quả, đãlàmđược10.806mđườngbê tông; xây dựng7.721m tường rào một mẫu;đậy nắp 2.732mcống rãnh; làm được 15 tuyến đường điện sáng công cộngvớichiều dài 4.220m; vẽ hơn hơn 600m2 tranh tường, xây 3.800 m bồn hoa, đường hoa;chỉnh trang và mua sắm trang thiết bị 10/10 nhà văn hóa thôn; 10 thôn đãlắp dựng dụng cụ TDTT ngoài trời, biển số nhà, biển số đường,camera an ninh; vận động nhân dân mua thẻ BHYT đạt 95%;hỗ trợkích cầutrên 2.000 tấnxi măng cho các thôn;6/10 thônđãhợp đồng Công ty rác thải vận chuyển ra khỏi địa bàn, có 25 hộđãgắn biển nhà sạch vườn đẹp, 678 hộ xây hố rác phân loại rác thải hữu cơ tại gia đình, 2.000 hộ mua thùng nhựa chứa rác thải;sản phẩm bánh láBà Hà thôn Đồng Chí đã được công nhận sản phẩm OCOP đạt 3sao;

Trong công tác xây dựng nông thôn mới, huy động nguồn lực, có sự đóng góp của tổ chức, doanh nghiệp con em thành đạt ủng hộ với số tiền trên 400 triệu đồng, có những con em xa quê gửi về hàng trăm triệu đồng để ủng hộ các phong trào của xã, của thôn. Từ những kết quả trên, xã Minh Tâm đã được công nhận4 thôn thôn NTM kiểu mẫu, 02 thôn phấn đấu và đăng ký đoàn thẩm định của huyện được thẩm định cuối tháng 12/2022, xã đang phấn đấu được công nhận xã NTM nâng cao trong năm 2022.

Từ kết quả đạt được trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã Minh Tâm rút ra những bài học kinh nghiệm trong xây dựng phong trào như sau:

Một là, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt cùng sự quyết tâm, sâu sát và tính gương mẫu của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện thì sẽ đạt kết quả tốt trong xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp.

Hai là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo nhận thức đúng đắn về nội dung, mục đích ý nghĩa, giải pháp thực hiện Chương trình, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng, đặc biệt sự đồng thuận, chia sẻ về lợi ích, trách nhiệm của người dân để người dân tự nguyện, hăng hái tham gia thực hiện; khơi dậy sức mạnh cộng đồng; phải tạo phong trào thi đua, tạo sự cạnh tranh thực sự, thường xuyên, liên tục trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nuôi dưỡng ngọn lửa nông thôn mới (nông thôn mới có điểm bắt đầu, nhưng không có điểm kết thúc).

Ba là, sự kích cầu của Nhà nước chỉ là yếu tố đầu vào, tạo nền tảng như xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm, xây dựng thương hiệu,..., phải tạo động lực cho người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, từ đó khơi dậy tinh thần cộng đồng, sự chung tay góp sức của người dân; nơi nào có sự đồng thuận, nhiệt tình, tự giác của người dân trong xây dựng nông thôn mới thì kết quả thực hiện Chương trình mới bền vững, hiệu quả.

Trên cơ sở những thành tựu đạt được và những bài học kinh nghiệm qua thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Minh Tâm xác định mục tiêu giai đoạn 2022 - 2025 là: Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn thể nhân dân và cả hệ thống chính trị, tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ kích cầu của cấp trên, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, giải quyết tốt các tồn đọng; tiếp tục phát triển mạnh, đồng bộ Kinh tế - Xã hội và các phong trào thi đua. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ;đẩy mạnh xã hội hoá và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.Ra sức thi đua xây dựng đô thị văn minh, từng bước hiện đại. Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao; Chợ ATTP, xã ATTP, phấn đấu 05/9 tiêu chí đô thị văn minh sau khi xã Minh Tâm thành lập thị trấn; phấn đấu có thêm 01 sản phẩm 0C0P.

Để đạt được mục tiêu đề ra năm 2023, Đảng ủy, BCĐ xã đề ra giải pháp như sau: Tập trung quản lý tốt công tác qui hoạch đô thị và cấp GPXD, thu hút đầu tư cụm công nghiệp và dịch vụ thương mại. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nghề hiện có trên địa bàn phát triển ổn định; đặc biệt là nghề trồng dâu nuôi tằm, nghề mây giang xiên, mộc, nề may mặc, chế biến lương thực, chế biến gỗ, vật liệu xây dựng.v.v.khuyến khích phát triển mạnh các dịch vụ vận tải, xây dựng, các dịch vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh cửa hàng, siêu thị, nhất là chất lượng khả năng kinh doanh, dịch vụ khu vực Chợ Hậu Hiền. Tiếp tục quan tâm, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023, bám sát kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; tập trung nguồn lực, phân lộ trình triển khai và đón nhận các dự án, các công trình đầu tư hỗ trợ của cấp trên. Tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý quy hoạch đô thị, trật tự an toàn giao thông, quản lý sử dụng lòng lề đường, vỉa hè. Gắn quản lý xây dựng, trật tự đô thị với quản lý môi trường và quản lý xây dựng trong dân cư.

Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2022, với sự đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, Nhân dân, xã Minh Tâm sẽ đạt được mục tiêu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra năm 2023.

Đỗ Duy Trung

Bí thư đảng uỷ xã Minh Tâm

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

DI TÍCH LỊCH SỬ CÁCH MẠNG - TRỤ SỞ LÀM VIỆC

CỦA CƠ QUAN TỈNH ỦY THANH HÓA, THỜI KỲ 1967 - 1973

Tháng 8 năm 1964, đế quốc Mỹ gây ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ, lấy cớ dùng không quân đánh phá miền Bắc Việt Nam. Trong thời điểm khó khăn nhất của cả nước chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, trong giai đoạn 1967 -1973, cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chuyển Trụ sở làm việc về làng Viên Nội, xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa; năm 1967 đến tháng 10/1969, Bí thư Tỉnh ủy là đồng chí Ngô Thuyền.

Trong suốt thời gian cơ quan Tỉnh ủy đóng và làm việc tại xã Thiệu Viên, Nhân dân địa phương đã quan tâm đặc biệt cả về vật chất và tinh thần. Đồng thời, ra sức đề cao cảnh giác, phòng gian bảo mật, trực chiến canh phòng nghiêm ngặt, luôn sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cơ quan lãnh đạo đầu não của tỉnh. Thời kỳ này, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị lãnh đạo Nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua sản xuất và chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước; và diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh, đặc biệt là 3 sự kiện:

1. Ngày 06/9/1969, Tỉnh uỷ, Ủy ban hành chính tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức trọng thể Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, hàng ngàn đại biểu, Nhân dân đại diện cho các dân tộc, tôn giáo,các ngành, các địa phương từ khắp nơi trong tỉnh đã về dự lễ truy điệu với niềm đau thương vô hạn, đồng chí Ngô Thuyền Bí thư Tỉnh ủy thay mặt đảng bộ, quân và dân trong tỉnh thông qua điếu văn, nguyện ra sức thực hiện trọn vẹn Di chúc thiêng liêng của Người.

2. Từ ngày 21/10/1969 đến ngày 04/11/1969, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII; Đại hội đã bầu 35 Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và 02 Ủy viên dự khuyết. Ngày 5/11/1969, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã họp phiên thứ nhất, bầu đồng chí Võ Nguyên Lượng làm Bí thư Tỉnh ủy; ngày 25/11/1969, BCH đảng bộ tỉnh họp, bầu 3 đồng chí phó Bí thư Tỉnh ủy (Hoàng Văn Hiều, Lê Thế Sơn, Phạm Len) và bầu 7 đồng chí là ủy viên Thường vụ (Lê Hữu Khải, Hoàng Hữu Nhờn, Bùi Ngọc Bàn, Trịnh Ngọc Bích, Lê Khắc Hiếu, Trịnh Thuân, Hà Văn Ban).

3. Từ ngày 04 đến 06/4/1971, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và bàn công tác quân sự địa phương. Tại Hội nghị này, Tỉnh ủy đã quyết định đổi tên Cơ quan Chỉ huy Quân sự tỉnh (Tỉnh đội) thành Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Đổi tên Huyện đội thành Ban Chỉ huy quân sự huyện, thị. Tháng 01/1972, Tỉnh ủy chỉ đạo thành lập Ủy ban phòng không các cấp và quyết định tăng cường lực lượng cho Ban Cung cấp quốc phòng, cử đồng chí Trịnh Ngọc Bích (Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh) làm Trưởng ban.

Sau ngày Hiệp định Paris về Việt Nam được ký kết (27/01/1973), chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa từ đây chuyển về Thị xã Thanh Hóa.

Với những giá trị to lớn của khu Di tích Lịch sử cách mạng - Trụ sở làm việc của cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa tại xã Thiệu Viên trong thời gian sơ tán chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của Mỹ (1967 - 1973), ngày 04/02/2009, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 318/QĐ-UBND xếp hạng là Di tích Lịch sử cách mạng cấp tỉnh. Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư, xây dựng, tôn tạo khu Di tích Lịch sử cách mạng nhằm bảo tồn những giá trị văn hóa, lịch sử, cách mạng - Trụ sở làm việc của cơ quan Tỉnh ủy tại xã Thiệu Viên thời kỳ 1967 - 1973, nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống lịch sử cách mạng của quê hương, đất nước và phục vụ du khách đến thăm quan, nghiên cứu, học tập.

Ban Biên tập

Mừng xuân, mừng “tháng thanh niên”

Mừng xuân, vào "tháng thanh niên"

Tuổi xuân tình nguyện mọi miền ra quân,

Phòng dịch làm vụ Đông - Xuân,...

Vượt lên gian khó tinh thần say mê.

Thị trấn cho tới làng quê

Bừng lên khởi sắc đoàn về xông pha

Vì niềm hạnh phúc mỗi nhà

Tuổi xuân tình nguyện xông pha tháng ngày.

"Tháng thanh niên" quyết ra tay

"Dời non lấp bể" dựng xây quê mình

Phát huy truyền thống quang vinh

Lên đường bảo vệ đất lành quê hương.

Xuân về ôn lại dặm trường

Ơn Đảng chỉ lối, vạch đường xông pha

Xây nông thôn mới huyện nhà

Đoàn đồng hành giục giã ta hết mình.

Vì dân, vì nước hi sinh

Dân giàu nước mạnh, phồn vinh, vững bền

Mùa xuân giục giã thanh niên

Vươn lên xứng đáng đảng tin, dân mừng.

Đại hội Đoàn đã vạch đường

Xây Đoàn vững mạnh, quê hương đẹp giàu

Nguyện luôn xung kích đi đầu

Xây mùa xuân mãi mai sau huy hoàng.

Ban Biên tập

5f70eeedc16dcd0d2.jpg

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT