Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4

Đăng lúc: 23/11/2017 (GMT+7)
100%

Sáng Ngày 6/9, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2017 cho đối tượng 4. Tham gia lớp học là các cán bộ, công chức, viên chức, thuộc các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, giáo viên các trường THPT trên địa bàn.

Sáng Ngày 6/9, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2017 cho đối tượng 4. Tham gia lớp học là các cán bộ, công chức, viên chức, thuộc các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, giáo viên các trường THPT trên địa bàn.

21730032_856773517819898_1763759246_o.jpg

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng- An ninh cho đối tượng 4

Trong thời gian 4 ngày, các học viênđược tiếp thu vàquán triệt các chuyên đề: về Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Đường lối quan điểm của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QP, AN; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới; chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc việt nam XHCN trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược“Diễn biến hòa bình”,bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Cùng một số nội dung cơ bản củaLuật quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật an ninh quốc gia, Luật dân quân tự vệ và pháp lệnh dự bị đồng viên.

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối chính sách quân sự của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ đónêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia phòng, chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phầngiữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hộitrên địa bàn. Với những nội dung đã được trang bị, các học viên sẽ áp dụng vào tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị mình đạt hiệu quả. Góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ và giữ vững An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

21729832_856776904486226_381103037_o.jpg

Đồng chí Lê Xuân Đào -TVHU-PCT UBND huyện phát biểu chỉ đạo
tại lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN cho đối tượng 4

Phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng, đồng chí Lê Xuân Đào -TVHU-PCT UBND huyệnyêu cầu các học viên nghiêm túc chấp hành các qui định của lớp học, tích cực học tập, nghiên cứu quan điểm đường lối của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên cập nhật thông tin về quốc phòng - an ninh, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm được giao trong triển khai thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới.Từ những kiến thức được tiếp thuvề công tác QP-AN, sau khi kết thúc lớp tập huấn, các học viên tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc tuyên truyền phổ biến các nhiệm vụ về công tác QP-AN; củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn huyện ngày càng vững chắc, tạo cơ sở, tiền đề để thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương.

Thanh Mai - Đài truyền thanh Thiệu Hóa

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4

Đăng lúc: 23/11/2017 (GMT+7)
100%

Sáng Ngày 6/9, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2017 cho đối tượng 4. Tham gia lớp học là các cán bộ, công chức, viên chức, thuộc các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, giáo viên các trường THPT trên địa bàn.

Sáng Ngày 6/9, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2017 cho đối tượng 4. Tham gia lớp học là các cán bộ, công chức, viên chức, thuộc các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, giáo viên các trường THPT trên địa bàn.

21730032_856773517819898_1763759246_o.jpg

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng- An ninh cho đối tượng 4

Trong thời gian 4 ngày, các học viênđược tiếp thu vàquán triệt các chuyên đề: về Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Đường lối quan điểm của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QP, AN; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới; chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc việt nam XHCN trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược“Diễn biến hòa bình”,bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Cùng một số nội dung cơ bản củaLuật quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật an ninh quốc gia, Luật dân quân tự vệ và pháp lệnh dự bị đồng viên.

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối chính sách quân sự của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ đónêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia phòng, chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phầngiữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hộitrên địa bàn. Với những nội dung đã được trang bị, các học viên sẽ áp dụng vào tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị mình đạt hiệu quả. Góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ và giữ vững An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

21729832_856776904486226_381103037_o.jpg

Đồng chí Lê Xuân Đào -TVHU-PCT UBND huyện phát biểu chỉ đạo
tại lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN cho đối tượng 4

Phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng, đồng chí Lê Xuân Đào -TVHU-PCT UBND huyệnyêu cầu các học viên nghiêm túc chấp hành các qui định của lớp học, tích cực học tập, nghiên cứu quan điểm đường lối của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên cập nhật thông tin về quốc phòng - an ninh, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm được giao trong triển khai thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới.Từ những kiến thức được tiếp thuvề công tác QP-AN, sau khi kết thúc lớp tập huấn, các học viên tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc tuyên truyền phổ biến các nhiệm vụ về công tác QP-AN; củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn huyện ngày càng vững chắc, tạo cơ sở, tiền đề để thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương.

Thanh Mai - Đài truyền thanh Thiệu Hóa

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT